Projektets mål är att skapa förutsättningar och en förståelse för brukarinvolvering i kollaborativa miljöer under projektering.

Läs slutrapporten

Rapporten är skriven av Shahin Sateei, Mattias Roupé och Mikael Johansson.

Resultatet visar att det finns behov av nya arbetssätt för kollaborativt arbete mellan arkitekter och brukare, i vård- såväl som skolprojekt.

Utmaningar med befintligt arbetsunderlag i form av rekommendationer och riktlinjer beror främst på att arkitekter såväl som lokalplanerare har svårt att konkretisera vad effektiva verksamhetslokaler innebär. Mer specifikt upplevs det utmaningar med att konkretisera, utifrån textbaserade råd som är allmänt formulerade och även bristen på användarvänliga gränssnitt, hur byggnadsutformningen påverkar verksamheten.

Samtidigt visar resultatet på möjligheterna med att kvantitativa råd och kravformuleringar möjliggör automatiserade kravkontroller. Kopplat till detta visar resultatet på hur visualisering av de allmänt formulerade riktlinjerna och kraven i VR, kan hjälpa arkitekter såväl som brukare att bilda sig en bättre uppfattning av hur effektiva verksamhetslokaler bör utformas.

AI och VR förbättrar kommunikationen i komplexa byggprojekt

– Resultaten visar på vikten av samarbete mellan arkitekter och slutanvändare för att förbättra projekteringsprocessen i byggprojekt för sjukhus och skolor. Den identifierar tidig upptäckt av designproblem som nyckeln till att undvika kostsamma ändringar. Rapporten lyfter fram hur teknologier som Virtual Reality (VR) och AI-språkmodeller kan spela en central roll i att förbättra samarbete och kommunikation. Mattias Roupé, Chalmers tekniska högskola, berättar mer om resultaten.

Slutligen visar resultaten hur användningen av AI-språkmodeller tillsammans med VR kan bidraga till att projektspecifikt diskussionsunderlag kan hämtas. Projektresultatet visar hur AI-språkmodeller och VR-system med interaktiva funktioner, samt ett OpenBIM arbetsflöde, skapar bättre förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsåterföring från verksamhet till projekt. En direkt följd av detta är att verksamheten får ett ökad medbestämmande och ägandeskap för utformningen av framtida lokaler.

Sammanfattningsvis studerar projektet råd och riktlinjer, VR och AI-språkmodeller för att bättre förstå hur dessa kan kombineras, i syfte att möjliggöra kollaborativa informationsstrukturer i sjukhus- såväl som skolprojekt.

Fakta

ID: U7-2019-13 Beviljat i: Utlysning 7 Projektledare: Mattias Roupé, Chalmers tekniska högskola