Många informationskedjor i byggprocessen är fragmenterade och ger inte optimala resultat. Detta projekt stärker informationsinfrastrukturen inom standardisering av sjukhusbygge, en process med massiva investeringar för samhället. Samverkan runt Program för Teknisk Standard (PTS) utvecklas som en gemensam kollaborativ informationsinfrastruktur. En positiv lärningscirkel uppnås via ett virtuellt verktyg som underlättar kollaborativ projektering av sjukhus och ett handledningsstödsystem baserad på maskininlärning som underlättar tolkning av PTS och annat regelverk. Vid kollaborativ sjukhusprojektering underlättas dialog om vårdpersonals erfarenheter och behov som tydliggöres för sjukhusprojektörer.

Doktorandprojekt

Projektet omfattar ett doktorandprojekt (licentiat) om kollaborativa involverande informationsinfrastrukturer inom sjukhusbygge. Projektet innehåller studier och evaluering av två prototyp som kan underlätta denna struktur.

Effekten förväntas att bli omedelbara förbättringar av sjukhusdesign- och projektering och långsiktiga förbättringar och besparingar i sjukhusbygge och -drift. Resultat kommer att spridas till praktiker i byggbranschen och forskare.

Fakta

ID: U7-2019-13 Beviljat i: Utlysning 7 Projektledare: Mattias Roupé, Chalmers tekniska högskola