I projektet SUES-DIGIT kommer metoder med ursprung i ”virtual engineering” med hjälp av industriella processer och digitalisering att användas för att skapa beslutsunderlag för samordnad utveckling av kommuners energiplaner, energibolags nätutvecklingsplaner och kommunernas samhällsbyggnad genom översiktlig planering.

Bakgrunden är behovet av en omställning av hela samhället där transportsektor och industri skall lämna fossila processer och produkter bakom sig. Behovet av förnybara alternativ är stort, och elektrifiering är tänkt att lämna ett avgörande bidrag till omställningen. Detta ställer krav på utökad transmissionskapacitet mellan olika delar av Sverige, men också en utveckling i riktning mot smarta nät, ökad lokal produktion med mera.

Den utveckling av energisystemen som krävs för detta behöver samordnas med annan planering eftersom olika slags samhällsbyggnad påverkar varandra. Ett nytt industriområde ställer till exempel krav på utveckling av energisystemet.

Användningen av digitala modeller och simuleringar för utveckling av komplexa adaptiva system är väl etablerad i den svenska industrin, särskilt i värdekedjor kring fordonstillverkare som skapat delad informationsinfrastruktur. Virtuell utveckling är i denna bransch en etablerad samverkansform. Här används
konceptet ”virtuell fabrik” för att skapa beslutsunderlag genom modellering och simulering.

Möjligheter att visualisera olika alternativ är också en del av dessa arbetssätt.
För att säkerställa förutsättningar för en omställning som också skapar nya jobb, attraherar nya etableringar och bidrar till att transportsektorn kan elektrifieras kommer projektet att utveckla metoder för att modellera energisystem och skapa ändamålsenliga beslutsunderlag av olika slag.

Energi- och nätutvecklingsplaner med två av Skaraborgs kommuner och energibolag skall etableras under projektet. Efter projektet är tanken självklart att sådana planer skall etableras i samtliga 15 kommuner i Skaraborg samt möjlighet att skala upp.

Fakta

ID: U10-2022-14
Beviljat i: Utlysning 10
Projektledare: Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde