Det pågår många projekt och initiativ kopplade till digital tvilling i samhällsbyggnadsprocessen, i Sverige och internationellt. Baserat på skrivbordsstudier, intervjuer och projektgruppsmöten, föreslås här en organisation att utveckla och förvalta delområdet vidare.

Läs slutrapporten

Rapporten är skriven av Andréas Ask som även genomfört utredningen.

Denna utredning föreslår att det statliga forskningsinstitutet RISE initierar och driver en nationell hub för digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn. Rekommendationen baseras på en serie intervjuer med möjliga aktörer. Utvärdering av de möjliga värdorganisationerna har baserats på viktade förmågor som bedöms krävas för att framgångsrikt och långsiktigt kunna driva hubben.

Utredningen föreslår RISE att starta förberedande arbete med primärt fokus på organisation och finansiering av hubben för en formell start under 2023. Hubbens huvudsakliga drivkrafter skall vara:

  • Skapa och förvalta ett informationsramverk för digitala tvillingar i den svenska samhällsbyggnadssektorn
  • Driva internationalisering inom området
  • Att bygga nätverk och uppmuntra till samarbete mellan aktörer i syfte att homogenisera det s k digitala tvillinglandskapet i Sverige
  • Genom digitala tvillingar bidra till teknisk, ekonomisk, social, och ekologisk hållbarhet
En fortsättning på två projekt

Bakgrunden till projektet är två genomförda strategiska projekt inom Smart Built Environment, dels Digital Supply chain, dels Förstudie Digitala tvillingar.

Finansieringen föreslås initialt vara en kombination av statliga bidrag, öppna utlysningar och alternativa intäktsmodeller för att säkerställa motfinansering och samfinansiering, för att successivt skifta mot att hubben skall bära sina egna kostnader genom att värdeskapande till sina medlemmar.

För tydlighets skull, Smart Built Environment har inte har ett formellt mandat att utse en organisation att starta upp en hub för digitala tvillingar. Vidare öppnar styrelsen upp för ansökan till programmets Utlysning 11, fortsättningsprojekt, där möjlighet ges att ansöka om bidrag för att långsiktigt ansvara för och driva frågor kopplat till digitala tvillingar.

Fakta

ID: S-2021-5

Beviljat i: Strategiskt projekt 2021

Projektledare: Andreas Ask, E&A Development AB