Projektet Tillämpningsanvisningar BIM ska ta fram branschpraxis för digitalt informationsutbyte och -lagring i samhällsbyggnadsprocessen baserat på ramverket SS-EN ISO 19650, klassifikationssystemet CoClass och informationsmodellen IFC, både för fastighets- och anläggningssektorn.

Tillämpningsanvisningarna kommer inte att säkra hela informationshanteringen för en organisation utan fokusera på ett antal bastillämpningar och praktisk handledning. Syftet är att organisationer enkelt ska kunna ställa krav på sina informationsleveranser genom att tillämpa en enhetlig process som hela branschen kan stå bakom. Resultatet av projektet ska tillgängliggöras och förvaltas av Nationella Riktlinjer – livscykelinformation för byggd miljö.

Arbetet i projektet genomförs i 4st arbetsgrupper: AG1 (SS-EN ISO 19650), AG2 (CoClass), AG3 (IFC) och AG4 (Validering med användningsfall). En referensgrupp med bred representation från olika aktörer i samhällsbyggnadssektorn är knuten till projektet, liksom en styrgrupp med representanter från användare och förvaltare av resultatet.

Den ökande användningen av BIM inom samhällsbyggnadssektorn innebär stora möjligheter till ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet, till exempel genom mer effektiva planerings-, produktbestämnings-, produktions-, underhålls- samt driftsprocesser.

Samhällbyggnadssektorn har arbetat länge med att utveckla standarder för BIM som IFC och CoClass; det är viktiga standarder som finns på plats men där branschgemensamma tillämpningar som relaterar till processerna för informationsutbyte behöver konkretiseras. Den relativt nya processtandarden SS-EN ISO 19650 har nu etablerats internationellt, och även inom Nationella Riktlinjer – livscykelinformation för byggd miljö, och ses som ett ramverk och möjliggörare av branschgemensamma processer för digitala informationsflöden.

Anmäl dig till projektets referensgrupp, det första mötet hålls 25 januari kl. 15.00

Vi hanterar din anmälan i enlighet med Smart Built Environments integritetspolicy.

Ange namn på organisation eller företag
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Fakta

ID: S-2022-5
Beviljat i: Strategiska projekt 2022
Projektledare: Anna Martin Bell, Proposphere Services AB