Vi behöver höja produktiviteten i sektorn och för att lyckas med det utan att öka sjukskrivningstalen behöver vi låta datorerna göra en större del av vårt arbete. För att kunna programmera datorer att ta hand om data och bearbeta den behöver informationen vara kodad på ett entydigt sätt och för att kunna återanvända lösningar så får inte kodningen vara projektspecifik. Det är först när vi kan återanvända lösningar som vi får en chans att förädla och förbättra och först då kan sektorns förändringsresa börja på riktigt.

Klasser och egenskaper som vi fått från CoClass, kan i framtiden räcka långt när projekteringen är klar eller när byggnaden eller anläggningen är färdigbyggd. Men i skedet när det är bestämt vilken typ som ska användas men alla instanser ännu inte har placerats ut i modell måste objekten kunna hanteras som typer. Sektorns
programvaror har inte heller den mognad att de idag kan filtrera i flera steg varför även en överlämning till en kalkylator med fördel görs med typer.

Projektet kommer att ta fram typkoder för arkitekter och konstruktörer till den detaljeringsgrad som behövs för att entydigt kunna utbyta typer under projektering och för överlämning till produktion. Sedan tidigare finns typkoder för installation publicerade på BIPkoder.se. En översyn av dessa ska också göras så att BIP och CoClass jackar i varandra. Tillsammans med skaparna till CoClass har vi enats om att klass och subklasser ska finns i CoClass och typer ska finnas i BIP.

Till skillnad från klasser som kännetecknas av att de har särskiljande egenskaper har en typ en eller flera bestämda egenskapsvärden. Resultatet kommer att publiceras öppet och fritt tillgängligt för branschen på bipkoder.se. Genomslaget på installationssidan har blivit stort, ökat trovärdigheten på modell och lett till att kalkylatorer, produktionsplanerare och förvaltare vågat ta steget att förbereda sina programvaror för att ta emot modell-leveranser och jobba med modelldata på ett effektivt sätt.

Projektet startade sommaren 2017 och pågick i ett år.

Projektledare är Sara Beltrami, Tyréns AB.

Fakta

ID: U3-2017-03 Beviljat i: Utlysning 3 Digitalt samhällsbyggande med innovationskraft , 2017 Projektledare: Sara Beltrami