Slutrapport

Läs slutrapporten, skriven av Johanna Sörensen och Erik Nilsson, Sweden Water Research AB

Detta arbete kick-startar AI (artificiell intelligens) för ledningsunderhåll i VAbranschen
i Sverige. Arbetet med befintliga VA-nät är idag främst reaktivt; man reparerar läckor vartefter man blir varse dem, ibland till stora kostnader om läckan är omfattande och akut. Med denna rapport vill vi sätta fokus på proaktivt arbete med ledningsnät och diskutera riskanalys inom området. En ANN-modell som tidigare tagits fram används för att uppskatta sannolikhet för läckage på vattenledningar. Modellen har tränats på läckor som inträffat under en tioårsperiod, och en jämförelse med läckor som rapporterats efter den studerade perioden visar att ANN-modellen lyckas identifiera grupper av ledningar som oftare får läckage. Genom att kombinera ANNmodellen med en modell för konsekvensbedömning kan de mest prioriterade ledningarna ur ett riskperspektiv vaskas fram. Medan flera VA-organisationer deltagit i projektet Ordning i RörANN, fokuseras denna rapport på beräkningar baserade på Stockholm Vatten och Avfalls data.

Med RörANN-modellen ger vi VA-huvudmännen ett verktyg till smartare beslutsstöd. Samtidigt har vi arbetat på att bryta det invanda mönster som många arbetar efter och knutit samma några av de mest proaktiva för att sprida kunskap om AI-teknologi. Det är slutanvändarna, de kommunala VA-organisationerna, som tagit initiativ till projektet. I projektet har man tillsammans med forskare på LTH verifiera ANNmodellen, vilken pekar ut ledningar som riskerar att springa läck, och utvecklat den genom att väga in konsekvensen om så sker. Tillsammans ger detta ett riskbedömningsverktyg med AI-stöd.

Projektledare: Johanna Sörensen, Sweden Water Research AB

Fakta

ID: U7-2019-10 Beviljat i: Utlysning 7 Projektledare: Johanna Sörensen, Sweden Water Research