Att kunna använda 3D-modeller av människor i en digital tvilling över en stad och med hjälp av AI få dessa modeller att bete sig på ett representativt sätt för den aktuella platsen ger stora möjligheter att dynamiskt kunna samskapa i digitala miljöer.

Inom ramen för testbädden Virtual Gothenburg Lab genomfördes 2021 en inledande pilot där dataspelsliknande karaktärer testades i Göteborgs Stads digitala tvilling, Virtuella Göteborg. Piloten visade att konceptet i en förlängning kan skapa stor nytta för aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen. Behovsägare såsom handläggare, planerare och beslutfattare ges en plattform för fokuserade dialoger och medborgare kan ges en ökad insikt i, och förståelse för, den komplexa processen via medborgardialoger.

För att kunna ta steget från de förenklade dataspelskaraktärerna till mer realistiska och intelligenta AI-baserade karaktärer, AI-agenter, behöver området studeras närmare för att se om motsvarande teknik använts på ett liknande sätt. Området med AI-agenter är oerhört brett och för att hålla utvecklingen relevant för målgruppen inom samhällsbyggnadsprocessen behöver utvecklingen vara användarcentrerad och avgränsad.

Projektet gör en förstudie med syftet att ta fram ett behovsägarcentrerat inriktningsbeslut för fortsatt utveckling av AI-agenter i digitala tvillingar för städer och regioner. Arbetet genomför enligt ett beprövat innovationsramverk som bygger på etablerade designprinciper och god praxis.

Förstudien genomförs av Visual Arena, Lindholmen Science Park, med stöd av AI Sweden, RISE och Örebro Kommun. I förstudien genomförs behovsägar- och expertintervjuer samt en omvärldanalys. För att kommunicera resultatet och skapa kontaktytor för fortsatt samverkan genomförs ett öppet event kring AI-agenter på Visual Arena.

Förstudien adreserar temaområdet Innovationer och nya tillämpningar samt Smart Built Environments effektlogik för Ökad förmåga att nyttiggöra AI.

Fakta

ID: i6-9
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Monica Ek, Lindholmen Science Park AB