Forskning från "The Get It Right Initiative" (GIRI) indikerar att kostnaderna för byggfel i Storbritannien representerar 21% av de totala projektkostnaderna, motsvarande 21 miljarder pund årligen i både direkta och indirekta utgifter. I Sverige uppskattar Boverket i rapporten “Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn” att kostnaden för byggfel varierar mellan 83-111 miljarder kronor årligen. Dessa kostnader orsakas ofta av tidspress och bristande kunskap under projekteringsfasen.

Projektet AI Bob syftar till att automatisera granskningsprocessen inom byggbranschen genom AI-teknik. Det primära målet är att skapa en digital assistent som agerar som en coach och granskare för arkitekter i Revit, vilket leder till mer hållbara designlösningar och minskar andelen byggfel. Genom detta syftar AI Bob till att minska både tidsåtgång och kostnader inom byggprojekt, samtidigt som det främjar en hållbarare och mer inkluderande byggd miljö.

Projektets inledande fokus ligger på utvecklingen av en granskningsmall inriktad på tillgänglighet i bostäder, vilket direkt adresserar aktuella utmaningar inom byggbranschen och ligger i linje med Innovationsidéns betoning på innovativa lösningar för hållbar utveckling. Denna inriktning förväntas signifikant minska både byggfel, ledtider och stöttar arkitekten att välja smartare hållbarhetsval vilket resulterar i direkta kostnadsbesparingar och förbättrar livskvaliteten för boende.

Ett centralt element i projektet är implementeringen och testningen av AI Bob hos White Arkitekter. Genom detta partnerskap förväntas projektet inte bara utveckla en starkare förståelse för branschens behov utan också etablera en grund för kontinuerlig förbättring och innovation. Samarbetet ger också en unik möjlighet att samla in värdefull data och feedback, vilket är avgörande för att vidareutveckla och anpassa AI-tekniken.

Fakta

ID: i6-12
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Elin Mårtensson, TillgänglighetSverige