Digital transformation i samhällsbyggandet är nödvändig för hela byggsektorn!
Byggprocessen är informationsintensiv och präglas av ”många till många”-relationer i informationsutbytet mellan aktörerna. Att hantera och bearbeta data och omsätta till praktisk kunskap är en framgångsfaktor för ett byggprojekt. Att ha rätt kunskap och information vid varje given tidpunkt ger förutsättningar för ett beslutsfattande som ökar förutsägbarheten, minskar riskerna och därigenom bidrar till ökad produktivitet och effektivitet i byggprocessen, som utgörs av produktionsfasen i Samhällsbyggnadsprocessen. Detta projekt kommer att ha fokus på just produktionsfasen där informationshanteringen är central för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tillfälle och därmed säkerställa effektivitet i processen och kvalitet i leveransen. En byggarbetsplats kan betraktas som en tillfällig fabrik med en stor mängd tillgängliga resurser som ska nyttjas optimalt för att säkerställa leveransen, och där ett stillestånd snabbt kan innebära stora förluster.

Ett begränsat utnyttjande och otillräcklig integration av digital teknologi är ett av de största hindren för utveckling och implementering av artificiell intelligens (AI) för att stödja faktabaserat beslutsfattande i byggprocessen.

Därför är målet med AIF/C att: a) i etapp I, i detalj kartlägga och beskriva Platsledningens behov av data och information för faktabaserat beslutsfattande; b) i etapp II, utveckla och etablera av en gemensam distribuerad moln/edge-baserad plattform för utveckling, verifiering och demonstration av AI-modeller; c) i etapp III, integrera relevanta interna och externa datakällor i projektets molnmiljö, som innehåller fakta för att underlätta Platsledningens beslutsprocess; och d) i etapp IV, utveckla och implementera AI-algoritmer (modeller) i projektets molnmiljö, för dataanalys och beslutsstöd till Platsledningen.

Fakta

ID: U10-2022-1
Beviljat i: Utlysning 10
Projektledare: Karim Ramin, Luleå Tekniska Universitet