Luftföroreningar orsakar idag många sjukdomsfall och tusentals dödsfall i Sverige. Under 2019 exponerades 47% av befolkningen för halter som ligger över WHO:s nya riktvärden för små partiklar PM2,5 (ISBN 978-91-620-1308-0).

Rening av luft från partiklar görs traditionellt av filter, som fångar upp partiklarna. Oftast är det två-stegs filter där första filtret tar den stora mängden partiklar, de som är större än 0,5 µm. Sedan, om man behöver riktigt ren luft, följer ett s.k. HEPA eller ULPA filter som tar bort i princip alla kvarvarande partiklar (mindre än 0,5 µm).

Problemet är att de mer komplexa filtren, såsom HEPA och ULPA filter, fungerar tills det är fullt med partiklar, vilket innebär att det måste bytas regelbundet.

Allt detta innebär att det ofta kostar stora belopp att ventilera byggnader. Enligt Svensk Ventilation så kan en ”normal” energikostnad för filter, räknat som andel av det totala systemet, vara upp till 30 %.

Sedan 2007 har teamet bakom Airission utvecklat en unik teknik för ventilation som drastiskt ökar möjligheterna för fastighetsägare att säkerställa ren inomhusluft i nivå med s.k. HEPA filter men utan alla de omkostnader och problem som dagens filterlösningar medför.

Innovationen är baserad på ett koncept för rening av vätskor med hjälp av lameller, i en volym som utsätts för centrifugalkraft.

Tack vare de stora besparingarna detta ger, innebär det världens första skalbara, digitaliserade lösning för ventilation i alla typer av byggnader. Tillgången på ren luft kan därmed för första gången säkras i inomhusmiljöer då kostnaden för detsamma blir signifikant lägre.

Det övergripande syftet med projektet är att demonstrera systemet i verklig miljö, i olika typer av fastigheter, med olika krav på renhet.

För att komma förbi TRL 6 och kunna förbereda marknadsintroduktion behöver Airission nu demonstrera filtrets förmåga att kontinuerligt dränera ut avskilda partiklar över tid.

Fakta

ID: i6-16
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Tommy Myrvang, Myrvang Konsulter AB