Projekt har sin utgångspunkt i mer än tioåriga forskningsprojekt på Chalmers tekniska högskola, som behandlar hur människor upplever produkter och kvalitet. Forskningen fokuserar på att ta fram modeller och ramverk med maskininlärning och mycket stora datamängder för att mäta människors upplevelse av kvalitet (och avsaknaden av kvalitet). Syftet är att få bättre förståelse och i förlängningen skapa bättre modeller för effektivt resursutnyttjande i projektering och produktion.

I början på 2020 fick Intended Future AB finansiering från Innovationskontor väst för att utreda möjligheterna att utveckla denna idé och bygga en affärsmodell för att utvärdera byggnader och konstruktioner med avseende på̊ upplevd kvalitet. Projektet är en direkt fortsättning på detta arbete.

Syfte är att ta fram en kravställning och en funktionell prototyp för att utvärdera nyttan och effekten av ett verktyg för att simulera och förstå̊ kundens perspektiv av upplevd kvalitet. Utvärdering görs i verkliga projekt av ledande arkitekter och projekteringsledare.

Som pilotprojekt utvärderas hur byggnader upplevs med hjälp av exteriör belysning. Exteriör belysning är något som i mycket liknar exteriör belysning inom fordonsindustrin. Det är också̊ ett relativt billigt sätt att förändra och förbättra en byggnads visuella kvalitet, vilket också̊ skulle kunna användas på̊ existerande byggnader.

Primärt angriper projektet kunskapsutveckling och förnyelse genom att utveckla en ny digital tjänst för att analysera byggnader utifrån kundernas upplevelse av dem.
Projektet genomförs som ett forskningsprojekt med fyra arbetspaket.

Fakta

ID: UI-2021-8

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Dag Bergsjö, Intended Future AB