Projektsammanfattning

Projektledaren berättar om resultaten

Projektet kombinerar modern teknologi och kollektiv informationsinsamling för att möjliggöra massproduktion av skalbara BIM-modeller kostnadseffektivt.

Nils Berglund, är projektledare och här berättar han mer om resultaten.

Bristande kommunikation och informationshantering i fastighetsförvaltning kostar den svenska fastighetssektorn 20 miljarder kronor årligen. BIM som arbetsmetod har varit framgångsrikt med att sammanföra denna splittrade kommunikationen i en byggnads tidiga livsskede men har haft sämre framgång i det senare förvaltningsskedet. Detta är till stor del på grund av att BIM som arbetsmetod beror av tillgången till BIM-modeller, vilket är problematiskt då få förvaltade byggnader har en BIM-modell sedan tidigare. Fastighetsägare är tveksamma till att investera i nödvändig massproduktion av BIM-modeller eftersom detta antas vara för dyrt och tidskrävande.

I detta projekt samarbetar ett framgångsrikt teknik-startup och en kommunal fastighetsägare för att visa hur man går tillväga för att massproducera BIM-modeller till en förvaltande organisation på kort tid. Denna massproduktion påvisas i praktiken genom att utgå ifrån fastighetsägarens fastighetsbestånd. Projektet kombinerar modern teknologi och kollektiv informationsinsamling för att möjliggöra kostnadseffektivitet och skalbarhet. Resultatet från projektet kommuniceras löpande och öppet till projektets intressentgrupp som innefattar personer på beslutsfattande poster inom den svenska fastighetssektorn. Dessa personer har uttryckt ett tydligt intresse av projektet och är har positioner lämpliga för att kunna hjälpa kommunicera resultaten till en publik med global räckvidd. Detta kommer att möjliggöra en spridning av projektresultaten som kommer utlösa en ny, sömlös informationshantering för fastighetssektorn som kommer att lyfta städer och samhällen till en ny, resurseffektiv digital tidsålder med människan i fokus.

Mål

I detta projekt kommer vi att visa hur en fastighetsägare kan massproducera BIM-modeller på kort tid, till en avsevärt reducerad enhetskostnad genom att fokusera på att nyttja nya teknologier och arbetsmetoder som fokuserar på förvaltningen som behovsägare. Detta underlag kommer att vägleda och driva fastighetsägare, världen över, att självmant börja ta de steg som gör det möjligt för förvaltande organisationer att anslutna till BIM som gemensam informationsmiljö genom byggnaders livscykel. Vid slutet av projektets genomförande ska sju BIM-modeller vara tillgängliggjorda till den förvaltande organisationen. Dessa ska vara länkade till dokument, bilder, meta-data som rör installationer och underhållsobjekt, sensordata. Modellerna ska skapa värde för den förvaltande organisationen.

Resultatnytta/Effekter

Detta projekt är verksamt inom Smart Built Environments temaområde Innovationer och Nya Tillämpningar. Genom att sammanlänka informationshanteringen genom byggnaders livscykel enligt projektets syfte kommer informationsflödet i samhällsbyggandets processer att stärkas kraftigt. Tillgängliggörandet av information kommer att göra branschen mer inkluderande och jämställt då du inte behöver ha samma kontaktnätverk eller bakgrund för att utföra ett uppdrag i och med att man minskar personberoendet.

Genom att utgå ifrån fastighetsägares befintliga digitala arbetsmetoder och data-format möjliggör vi en industrialisering av befintliga digitala processer. Genom att uppmuntra och möjliggöra att fastighetsägare ska äga sin egna data kommer inlåsningar till externa leverantörer att förhindras. Genom att göra data tillgänglig i öppna standardformat kan fler externa aktörer tillgå data för att möjliggöra nya innovationer. Ett exempel på detta är att AI-forskare från Örebro Universitet kommer att ta del av resulterande data med syfte att stärka sin forskning. Detta kommer att stärka innovationskraft i och med att sådan forskning beror av tillgång till öppna och strukturerade datamängder, vilket tillgängliggörs genom detta projekt. Ett annat exempel är hur metoderna för kostnadseffektiv BIM-modellering som utvecklas i detta projekt inte kommer att hemlighållas eller patenteras utan istället spridas med syftet att driva utvecklingen av hela fastighetssektorn gemensamt framåt. Genom att samla data från både BIM- och GIS-format och paketera dessa i samma system för att möjliggöra sökning och analys tvärsöver de båda domänerna kommer integrationen mellan dessa att öka.

Med fastighetsägare som får tillgång till mer information om fastigheterna de förvaltar kommer nya möjligheter att uppstå för fastighetsägaren som exempelvis får bättre överblick över vakansgraden i sina lokaler. Detta kan möjliggöra nya affärsmodeller, exempelvis korttidsuthyrning av vakanta ytor som matchar nya kunders behov. Resultatet blir en produktivitetsökning i branschen genom en ökad nyttjandegrad av våra fastigheter och därmed också effektivare energianvändning. Sammantaget kommer detta att leda mot en radikalt reducerad miljöpåverkan, minskad materialanvändning och tidsspillan i fastighetsbranschen, vilket är i linje med programmets övergripande effektmål.

Fakta

ID: U7-2019-07 Beviljat i: Utlysning 7 Projektledare: Nils Berglund, Vyer Technologies