De värden som skapas inom GeoBIM-konceptet utgörs av geoteknisk informationen om undermarken för anläggningens hela livscykel. För att kunna realisera dessa värden måste informationen vara välordnad och strukturerad. Projektet föreslår utveckling av GeoBIM med standarder och klassificeringssystem - CoClass, InfraGML och IFC for Infrastructure - som är logiska och som redan är etablerade i närliggande delar av branschen. Väl genomarbetade klassificeringssystem avseende undergrunden skulle innebära stora besparingar såväl i utrednings- och projekteringsskedena som i förvaltningsskedet genom att informationshanteringen effektiviseras, bland annat vid utbyte av information mellan olika aktörer och olika applikationer.

GeoBIM 2.0 är ett ett innovationsprojekt som syftar till att komplettera GeoBIM 1.0 med standardiserade klassificeringsstrukturer och skulle innebära ytterligare innovationssteg inom undermarksbyggandet. Detta skulle i sin tur bli ett stort steg mot målet att utnyttja öppen data och därigenom ökas möjligheterna för att GeoBIM blir en av de viktigaste innovationerna inom digitaliseringen av samhällsbyggnadsbranschen.

Efter inläsning av aktuella klassificeringssystem och standarder genomförs utveckling av befintlig GeoBIM 1.0-databas till GeoBIM 2.0, vilken sedan pilottestas i 3-5 olika pågående projekt i branschen representerande skedena projektering, entreprenad och förvaltning. Slutlig version av GeoBIM 2.0 levereras till branschen i open
source-form.

Den färdiga GeoBIM 2.0-produkten förväntas ha potential att bli en nationell databas för all geotekniskt relaterad data, med full BIM-funktionalitet. Genom de geologiska/geotekniska BIM-objekt som kan skapas kan undermarken införlivas i de i branschen redan existerande BIM-verktygen för kalkyler, produktionsplanering och dylikt. Det innebär också en full digitalisering av hela den geotekniska kedjan och att tillgängligheten till data kommer att möjliggöra nya användningssätt och nya innovationer.

Fakta

ID: U3-2017-01 Beviljat i: Utlysning 3 Digitalt samhällsbyggande med innovationskraft , 2017 Projektledare: Mats Svensson; Tyréns