Digitaliseringen och automatiseringen har gått olika snabbt och nått olika långt inom olika industrigrenar. Bygg- och anläggningsindustrin ligger litet efter men intresset för digitalisering och automatisering är mycket stort inom sektorn. I många stycken utförs arbetet på liknade sätt som under de senaste 50 åren samtidigt som kostnaderna för utfört arbete har ökat. I vissa fall så mycket som 8 gånger mer än andra kostnader.

Branschen behöver en effektivisering och förändring. Genom en automatisering av dessa moment kan stora besparingar göras. Rena fel som uppstår, och som med en mer automatiserad och digitaliserad process skulle kunna förhindras, uppgår årligen till många miljarder. Det finns exempel på stora satsningar på automatisering inom gruvindustrin. Vidare finns exempel inom byggindustrin på automatiserat byggande i Lund. Internationellt finns flera olika exempel av större centrum som bildats med automatisering av byggande som inriktning.

Med de stora investeringar som kommer att ske inom både bygg- och anläggningsbranschen under de kommande åren är det angeläget att en utveckling och implementering av ett automatiserat byggande kan starta så fort som möjligt. För att uppnå detta krävs ett ökat nationellt samarbete och koordinering mellan olika aktörer inom Sverige. Under hösten 2020 startade ett projekt finansierat av Smart Built Environment med syfte att bygga upp ett Nationellt Nätverk för Byggautomation.

Arbetet har varit framgångsrikt och resulterat i ett etablerat nätverk samt flera viktiga aktiviteter, bl.a. en ansökan om att skapa ett European Digital Innovation Hub (EDIH) kopplat till byggautomation.

Etapp 1 avlutades under 2021, och vi ansöker därför om en fortsättning i syfte att bygga vidare på det påbörjade arbetet. Genom ett fortsatt drivande av nätverket skapas förutsättningar för ett ökat nationellt samarbete och kunskapsutbyte inom Svensk byggautomation, vilket ökar innovationstakten. En automatisering av byggandet inom samhällsbyggnadssektorn är en förutsättning för att kunna uppfylla de globala målen till år 2030 och uppnå ett mer hållbart framtida samhällsbyggande.

Fakta:

ID: U10-2022-5
Beviljat i: Utlysning 10
Projektledare: Johan Silfwerbrand, Kungliga Tekniska högskolan