Organisationer som ingår i projektet
 • Doktor Glas (initiativtagare)
 • Brikk AB (expert)
 • Huddinge Kommun (behovsägare)
 • Sveriges kommuner och regioner, SKR (expert)

Demograph handlar om att utveckla en visuell, interaktiv och digital metodik för att nyansera och synliggöra den deltagarbaserade medborgardialogen. Projektet avser att öka deltagande och representation i samhällsbyggandeprocesser och därigenom bidra till ökad jämlikhet, hållbar utveckling och minskad polarisering.

Genom digitala och interaktiva verktyg undersöks möjligheterna att skapa en visuell metodik för transkribering, utvärdering, uppföljning och mätbarhet av den enskilda medborgardialogen.

Syftet är att öka deltagandet genom att på ett kommunikativt och pedagogiskt sätt synliggöra medborgardialogen - för de deltagande, för medborgare, för kommunens förvaltningar, övriga intressenter samt styrande på högre nivå.

Flertalet av Sveriges kommuner arbetar i dagsläget med någon form av medborgardialog. Det läggs enorma resurser, både mänskliga och ekonomiska, på att skapa plattformar och fungerande processer för medborgardialogen. Men initiativ och satsningar till trots så förblir deltagandet lågt. För en hållbar utveckling finns det idag inte några alternativ till den deltagande medborgardialogen, det krävs därför nya progressiva initiativ för att öka deltagandet.

Projektnamnet “Demograph” anspelar på projektets demokratiförstärkande syfte och användandet av rörlig grafik (eng: graphics) som ett kraftfullt kommunikationsverktyg för att etablera nya samt förvalta pågående dialoger, både på ett relationellt plan för att skapa tillit hos medborgare och därigenom stärka kommunikationen mellan deltagare och beslutsfattare men också för att möjliggöra mätbarhet och kvalitetssäkring av dialogprocesser. Demograph handlar om att kvalitetssäkra dialogen och minimera tolkningsföreträdet genom att utveckla ett visuellt verktyg för transkribering, utvärdering och mätbarhet. Fokus ligger på kommunikation, att utveckla ett visuellt språk för att kommunicera dialogens nyanser.

Vi tror att nyckeln till ökat deltagande inte behöver innebära en drastisk omdaning av det som görs utan att det istället handlar om att komplettera med en lösning för det som idag saknas. Genom en testbädd i liten skala, samverkan, kunskapsdelning och digital metodik presenterar projektet en lösning på de synliggjorda behoven.

Syfte och mål för Demograph

Projektets förväntade resultat
 • Ökad förståelse för dagens processer
 • Byggt kunskapsunderlag för framtida utveckling av ett digitalt verktyg med syfte att minimera tolkningsföreträdet vid transkribering
 • Färdigställd prototyp: Visuell exemplifiering i rörlig bild och förklarande text
 • Prototyp visar på idéns bärande värde och långsiktiga potential för att söka medel i nästa steg
 • Kunskapsdelning och konstellationsbyggande, plattformar för samverkan och möjliga partnerskap

Projektets syfte och mål är att stärka och kvalitetssäkra dialogen samt minimera tolkningsföreträdet genom att utveckla en visuell metod för transkribering, utvärdering och mätbarhet. Projektets långsiktiga mål avser öka deltagande och representation i samhällsbyggande processer samt leda till ökad demokratisering, genom att tydligt adressera en svag länk i samrådsprocessen.

Värdet ligger i att säkerställa att medborgardialogen stärks och kvalitetssäkras, nyttan för samhället är ett ökat deltagande i planeringen av den fysiska miljön. Potentialen och målet är ökad jämlikhet och minskad polarisering. Samt uppskalning och en inneboende stor kommersiell potential.

Under dessa 12 månader ligger fokus på kartläggning, omvärldsanalys och att ta fram en enkel prototyp.

Kortsiktiga effekter 2022 (efter 12 mån)

Förbättrat informationsflöde

 • Förstudie och prototyp visar på potential att underlätta och kvalitetssäkra insamling och sammanställning av data.
 • Insikter gällande förmåga att nyttiggöra AI i sammanställning av dialoger, se till AI's möjligheter och begränsningar inför utvecklande av koncept och gränssnitt.

Effektivisering

 • Förstudie av metod och verktyg visar på möjligheten till effektivisering av dialogprocessen genom att underlätta insamlingen av data, sammanställning, återkoppling och kvalitetssäkring.

Kunskapsutveckling och förnyelse

 • Behovsägare når en ökad förståelse för sina processer och ser värdet av en fortsättning av projektet.
 • Sammansättning av arbetsgrupp består av samverkan mellan flera discipliner och aktörer, kunskapsutveckling sker i kontinuerliga samarbeten.
 • Förstudien driver digitaliseringen framåt genom att undersöka hur teknik kan integreras i den deltagarbaserade dialogen.

Digital transformation

 • Förstudie visar på stor potential till förändring och kvalitetssäkring av dialogprocesser för att nyttiggöra den digitala utvecklingen.

Långsiktiga effekter 2030

 • Deltagande och representation i samhällsbyggande processer har ökat till minst 50% och bidrar till ökad jämlikhet, minskad polarisering och en hållbar samhällsutveckling som håller över tid.
 • Ökad medvetenhet kring vikten av kvalitetssäkrad facilitering och objektiv utvärdering av deltagarbaserade dialoger.
 • Ökad medvetenhet för medborgaren kring påverkansmöjligheter och ökad förståelse för samhällets demokratiska processer.
 • Ett varaktigt engagemang gällande samhälls- och utvecklingsfrågor hos deltagarna.
 • Kvalitetssäkrad dialog genom utbildning av facilitatorer som leder deltagarbaserade dialoger / Demograph-certifiering av facilitatorer.
 • Ökad förmåga att nyttiggöra AI i deltagarbaserade dialogprocesser, detta genom ett digitalt verkyg som utvärderar och tillvaratar nyanser i den enskilda dialogen.
 • Uppföljning av kontrollgrupp visar på tydlig mätbarhet av social hållbarhet.

Fakta

ID: UI-2021-1

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Alexia Staaf, Doktor Glas AB