Innovationsidén ”DiGiRi” utvecklar ett interaktivt digitalt spel som kvalitetssäkrar processerna inom samhällsbyggnad ur ett barnrättsligt perspektiv. Spelet ska engagera både yrkesverksamma inom samhällsbyggnad och barn om barnets rättigheter. Spelet kommer att simulera olika scenarier och beslutspunkter inom samhällsbyggnad och utmana spelarna att reflektera över hur deras handlingar och beslut påverkar barnets rättigheter.

Genom projektdeltagarnas erfarenhet inom såväl barnrätt som stadsplanering och arkitektur har vi god kännedom om de initiativ som finns för att göra barn delaktiga i sådana processer. Det är i princip alltid vuxna som bjuder in barn till “vuxna” arenor vilket försämrar förutsättningarna för jämbördighet och där med kvalitén på dialogernas innehåll och output. Innovationsgraden är hög då vi vill göra det omvända och utgå från arenor där barnen redan är, lära av dessa och skapa något som ökar förutsättningarna för jämbördighet och förbättrad kvalitet i dessa delaktighetsprocesser. Ett hållbart samhälle är ett jämlikt samhälle.

Trots att gruppen barn utgör 20% av befolkningen är målgruppen i stor utsträckning osynliga när beslut fattas om hur offentliga miljöer ska utformas. Utmaningarna handlar om bristande kunskap hos planerare om barnets rättigheter och dess konkreta tillämpning. Men det handlar också om svårigheter i att faktiskt “komma åt” och förstå barnets perspektiv och hur barn med olika förutsättningar upplever det att röra sig i offentliga miljöer. Inkluderandet av barnets perspektiv upplevs ofta som både krångligt och diffust och tenderar att bli allt för symboliskt, något som kan liknas vid “child-washing” (motsvarande “green-washing”). Det här projektet vill möta dessa utmaningar och därmed förenkla arbetet med en mer jämlik samhällsbyggnadsprocess.

Projektet riktar sig till aktörer inom samhällsbyggnadssektorn framför allt inom kommuner men även privata byggaktörer och arkitekter.

Fakta

ID: i6-13
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Rebecca Colt, Morota Staaf Arkitekter