Projektet skapar en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan införskaffa kunskap och delta i gemensamma upphandlingar som främjar hållbart byggande. Genom samverkan i utvecklingen skapas den juridiska form, sammanslutning av initiala aktörer och affärsmodell som krävs för att plattformen ska kunna drivas vidare efter projektavslut och nå spridning över landet.

Målsättningen med projektet är att samordna privata fastighetsägare (både ägare av hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och lokalfastigheter) med EEF, ICHB och Installatörsföretagen i skapandet av en nationell virtuell upphandlingscentral och kunskapsplattform för hållbart byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för att öka genomförandet av energiinvesteringar och skapa ett tryck på leverantörsledet att successivt öka kravställningen kring miljö- och klimatdeklarering av byggsektorns material ur ett livscykelperspektiv.

Vidare ska denna central och plattform verka som en digital plattform där fastighetsägare, inom geografiskt utvalda områden, enkelt kan delta i gemensamma och kvalitativa upphandlingar av hållbart byggande som främjar energieffektiviserande renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Slutligen är målsättningen att genom samverkan i utvecklingen även skapa den juridiska form, sammanslutning av initiala aktörer och affärsmodell som krävs för att upphandlingscentralen och kunskapsplattformen ska kunna drivas vidare efter projektavslut och nå spridning över landet.

Resultatnytta/Effekter

Genom samverkan kan privata fastighetsägare utgöra en stark kravställare på leverantörer/entreprenörer och genom samordnad upphandling sänka trösklarna och kostnaderna för hållbart byggande. Genom samordning kan fastighetsägare även utveckla kravställning, standarder och processer så att fastighetsbolagens arbete blir så miljö- och klimateffektivt som möjligt. Om initiativet lyckas har det direkt påverkan på cirka 80 procent av Sveriges bestånd av flerbostadshus samt stor del av de privata lokalfastigheterna. Därmed kan en avsevärd del av Sveriges lönsamma energieffektiviseringspotential nås och åtgärdas.

Den öppenhet kring kunskapsspridning för ökad samhällsnytta som allmännyttiga bostadsbolag generellt visar har bakåt i tiden lett till att omvälvande innovationer inom allmännyttan spridit sig även till den privata flerbostadsmarknaden och internationellt. Med samordning i en virtuell upphandlingscentral kring hållbart byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv kan Sveriges privata fastighetsägare ta till sig denna kunskap och på samma sätt bidra till att sprida kunskapen kring hållbart byggande till andra delar av fastighetsbranschen och samtidigt öka kunskapen och motivationen inom leverantörs- och entreprenörsledet.

Projektets fokus att skapa en samordnad struktur för kompetenshöjning och upphandling av hållbart byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv bland privata fastighetsägare för att öka genomförandet av energiinvesteringar och skapa ett tryck på leverantörsledet att successivt öka kravställningen kring miljö- och klimatdeklarering av byggsektorns material ur ett livscykelperspektiv ligger i linje med utlysningen då det i första hand ska ses som en implementerings- och utbildningssatsning väl förankrat inom samtliga av utlysningens temaområden enligt nedan:

  1. Innovationer och nya tillämpningar: Genom skapande av en virtuell plattform för samordning, kravställning, kunskapsuppbyggnad och upphandling kan projektet fånga den löst sammanhållna privata fastighetsbranschen till att implementera livscykelperspektiv i gemensamma upphandlingar, bryta invanda mönster och stimulera en utveckling av byggmaterialindustrins miljö- och klimatdeklarering. Integrering av digitalisering och industrialisering utprovas i de upphandlingspiloter som ligger till grund för kravställning mot leverantörer som vill leverera till de privata fastighetsbolagen.
  2. Värdekedjor och affärsmodeller: Skapande av nya värdekedjor och en affärsmodell för att sammanbinda landets privata fastighetsägare i en virtuellt sammanhållen upphandling av hållbart byggande.
  3. Informationsinfrastruktur: Genom en digitaliserad upphandlingskanal och kunskapsplattform inspirerar och sammanför vi de privata fastighetsägarna för att nå ett mer hållbart fastighetsbestånd genom att påverka leverantörsledet att sätta fokus på produkternas livscykelperspektiv.
  4. Kunskap och kompetens: Genom ökad kunskapstillförsel till den stora gruppen lekmannamässigt drivna privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar så att de ökar mängden hållbart byggande och ökar sin kravställning mot leverantörsledet för att stimulera en utveckling av byggmaterialindustrins miljö- och klimatdeklarering i ett livscykelperspektiv.

Projektet startar i september 2019 och avslutas i mars 2022.

Fakta

ID: U7-2019-11 Beviljat i: Utlysning 7 Projektledare: Thomas Sundén, Sustainable Innovation