Slutrapport

Slutrapporten är skriven av David Wesström, Olof Friberg och Pål Hansson

Det finns en stor samhällsnytta att utvinna ur infrastrukturprocesserna om de olika
anläggningsmodellerna som levereras från en aktör till en annan anpassas till den
mottagande aktörens behov och tillhörande krav på informationen.

Arbetet i FoU-projektet ”Etappvisa BIM-modeller” har resulterat i en processkartläggning av framförallt de delprocesser där både projektören och entreprenören är involverade. Från detta arbete har sedan fem ämnesområdesmodeller valts ut för det fortsatta arbetet. En del av arbetet har omfattat en analys av hur uppdelningen av informationen skulle kunna ske med avseende på etapper, delområden, anläggningsdelar etc.

I arbetet har även ingått att ta fram ett system för hur kravställandet ska ske från
entreprenör till projektör. Kravställandet och modelluppbyggnaden har sedan prövats
mot ett antal pågående delprojekt. Arbetet har huvudsakligen drivits i formen av ett
antal arbetsgrupper med en bred bemanning av projektörer och entreprenörer.
Underlaget för kravställandet bygger på en inventering av idag förekommande KMIupplägg (Kravspecifikation för Modell- och Informationshantering). Undersökningen har begränsats till att omfatta Norden. Denna genomgång kan utgöra en värdefull grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en KMI för infrastrukturprojekt.

Projektets huvudsakliga resultatet är:

 1. Ett förslag på hur kravställandet av informationshanteringen mellan projektör
  och entreprenör kan ske. Detta har bl.a. resulterat i en utveckling av en KMImall.
 2. Ett förslag på hur olika etappindelningar kan hanteras i projekterings- och
  produktionsprocessen, förslag på benämningar samt hur dessa kan
  implementeras i CoClass [5,6].
 3. Förslag på förbättrade metoder för hantering av informationsmängder och
  modeller i gränssnittet mellan projektör och entreprenör. I FoU-projektet har
  det utvecklats, kravställts och produktionsanpassats fem olika
  ämnesområdesmodeller.

Slutsatsen är att det finns stora möjligheter att effektivisera informationshanteringen
mellan projektör och entreprenör. En framgångsfaktor är att se till att ha ett tydligt
kravställande gentemot informationsproducenterna. Viktiga parametrar är
möjligheten att hantera indelning av informationen i b.la. produktionsetapper. För att
nå ända fram krävs fortsatt arbete inom bl.a. standardisering, samarbetsformer,
programutveckling och nya metoder för informationshantering.

Läs också om det projektet BIM i undermarksbyggande som utvecklar klassificeringssystemet CoClass för undermarksobjekt. Pilottester i tre pågående projekt i branschen genomfördes under januari-mars 2019. Projektet blev klart den 30 juni 2019.

Fakta

ID: U6-2018-9 Beviljat i: Utlysning 6 - Utveckling av projektresultat 2018 Projektledare: Mats Svensson