Smart Built Environment är ett program som fokuserar på att främja smart och hållbar utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Programmet spelar en viktig roll i att adressera framtida utmaningar och möjligheter. Trots många genomförda projekt saknas förmågan att effektivt implementera innovationer på bred front inom sektorn. Detta beror på bristen på gemensamma visioner för sektorns framtid.

Läs om den första delen av projektet

Projektets övergripande mål är att utveckla fyra parallella visioner, som kompletterar varandra, för den framtida digitala och hållbara samhällsbyggnadssektorn.Visionerna tar avstamp i Smart Built Environments innovationsportfölj och antagandet att Smart Built Environments långsiktiga effektmål är uppnådda.Projektet ska även visualisera och sprida dessa visioner inom hela sektorn. Målet är att visionerna på kort och lång sikt ska fungera som stöd för organisationer och aktörer inom sektorn under deras innovationsprocesser, samt stötta implementeringen av innovationer. Att generera visioner som fungerar som en kartläggning av framtida inriktningar inom sektorn och ge indikationer på hur vägen dit ser ut. Visionerna ska vara användbara som diskussionsunderlag och grund för framtida innovationer, samarbeten och utveckling av policys och ramverk för sektorns aktörer.

Projektet har föranletts av en första del där fyra team, via en ansökningsprocess, utsågs av en interdisciplinär jury för att skapa visionerna.

Projektet använder en tvärvetenskaplig metod för att skapa visioner för en hållbar samhällsbyggnadssektor. För att säkerställa deras varaktiga påverkan kommer visionerna att förtydligas och spridas genom olika kanaler. I faciliterade processer implementeras praktiska förändringar idag med utgångspunkt i visionerna för att möta aktuella utmaningar och engagera de viktigaste intressenterna i processen. Genom att skapa och sprida en playbook med övningar baserade på visionerna strävar projektet efter att påverka och förbättra samhällsbyggnadssektorn även efter projektets avslutande.

Fakta

ID: S-2024-4
Bevilja6t i: Strategiska projekt 2024
Projektledare: Rebecka Nilsson, Media Evolution Southern Sweden AB