En gemensamhetsanläggning är en anläggning ägs, tas om hand och nyttjas av flera fastigheter ihop, till exempel vägar, värmesystem eller lekplatser. Information om anläggningen hanteras av styrelsen i en samfällighetsförening.

Anläggningen är ofta komplex och att hålla reda på information om den är utmanande på grund av omfattande manuell informationshantering. Den manuella hanteringen skapar problem i form av låg tillgänglighet för informationsintressenter och låg kvalitet på informationen. Det leder bland annat till ökade kostnader och svårighet att rekrytera styrelsemedlemmar.

Projektet vill lösa problemen genom att möjliggöra digitala tvillingar för gemensamhetsanläggningar i form av en databas levererad som digital ”molntjänst”.

Med en digital tvilling kan all typ av relevant information lagras genom hela anläggningens livscykel – från bildande till drift, förändring och avveckling. Den information som hanteras i tvillingen avser de delar som anläggningen består av och deras status.

Informationen lagras på ett ställe och görs tillgänglig för anläggningens olika intressenter, till exempel styrelse, fastighetsägare och leverantörer av varor, tjänster och förändringsåtgärder. Lösningen innehåller bland annat fördefinierade ”mallar” för vanligt förekommande anläggningsstrukturer, objekt och beståndsdelar, vilket är unikt. Effekten blir bland annat bättre kontroll, högre effektivitet och högre värde på anläggningen med tillhörande fastigheter.

Projektet ska identifiera de mest kritiska informationsbehoven och bygga en prototyp för en lösning med begränsad funktionalitet och begränsade data/information. Lösningen testas och utvärderas av behovsägare.

Arbetet bedrivs ”agilt” och iterativt i ett antal inkrementella steg. Återanvändning görs av resultat från tidigare projekt finansierade inom Smart Built Environment.

Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för beslut om fortsatta investeringar i en kommersiell tjänst avseende ”gemensamhetsanläggning som digital tvilling".

Fakta

ID: i3-4
Beviljat i: Innovationsidén 3
Projektledare: Hans Christensen, Samverkansplatsen i Stockholm AB