Målet är att validera ett Proof of Concept (PoC) för att demonstrera genomförbarheten av att integrera sociala och hållbarhetskriterier i digitala processtödsystem.

Initiativet syftar inte bara till att testa projektidéns potential utan också till att underlätta informerat beslutsfattande inför framtida osäkerheter.

Samarbetet inkluderar Region Norrbotten, Arctic Design Center och kommunerna Gällivare, Luleå och Boden, med målet att utveckla en prototyp som förkroppsligar hållbarhetskriterier.

Projektet består av tre nyckelelement: integrering av sociala och hållbarhetskriterier, tillhandahållande av digitalt processtöd och etablering av ett Scenario Lab för framtidsplanering. Denna ansats understryker vikten av att förbereda sig för olika framtida scenarier, förbättra beslutsfattande och strategiska planeringsprocesser.

Trots utmaningar, såsom tillfälliga boendefrågor exemplifierade av containerhem i Skellefteå, strävar projektet efter att påskynda den gröna omställningen, förbättra resurseffektiviteten och bibehålla Norrlands attraktivitet som en hållbar och beboelig region.

Utvecklingen kommer att ske genom samarbetsinsatser, inklusive dialogmöten och scenario-labbar, för att säkerställa ett omfattande och inkluderande tillvägagångssätt för framtidsplanering och hållbar utveckling.

Fakta

ID: i6-4
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Pernilla Holgersson, Nilu- klimat- och miljöinstitutet AB