Mycket av arbetet som görs i samhällsbyggnadssektorn för att stimulera och underlätta minskad klimatpåverkan är riktat mot byggskedet, och mycket av det anpassas för nyproduktion och/eller stora byggprojekt. Det är ett otroligt viktigt arbete och fokus med tanke på hur stor del av den totala klimatpåverkan som kommer från bygg- och anläggningssektorn.

Men en stor bulk av alla byggarbeten utgörs av projekt med mindre omfattning och färre resurser som utförs i befintliga fastigheter.

Allt nyttjande av fastigheter och alla byggåtgärder uppstår dessutom i behov från en slutkund eller brukare, så det är just i behovsanalyserna och beslutsprocesserna för dem som det finns störst möjlighet att göra skillnad för klimatet. Fastighetsägare kan hjälpa sina hyresgäster att göra klimatsmarta val som ger mycket stor effekt.

Hållbarhetssimulatorn ska kunna underlätta det arbetet och är först och främst inriktad mot kontorslokaler i befintliga fastigheter.

Idén, en hållbarhetssimulator, är ett digitalt verktyg som ska erbjudas till fastighetsägare och hyresgäster för att de ska kunna kartlägga hyresgästens behov gentemot fastighetsägarens erbjudande och tillsammans kunna bedöma hur hållbar hyresgästens verksamhet blir i en specifik lokal.

Visionen är att hållbarhetssimulatorn ska kunna utvecklas för att användas till andra lokaltyper än kontor och byggas på med ytterligare funktioner för planerings-, bygg- och förvaltningsskedet riktade till en bredare målgrupp. Hållbarhetssimulatorn kan då utgöra grunden i en affärsmotor för hållbar fastighetsutveckling som fler aktörer i samhällsbyggnadssektorn kan ha nytta av och som bidrar både till digital transformation och minskning av sektorns klimatpåverkan.

Målet med projektet är att ta fram en prototyp för version 1 av hållbarhetssimulatorn som skapar hållbar affärsnytta för hyresgäster och fastighetsägare.

Hållbarhetssimulatorn ska vara ett stöd för hyresgäster i valet mellan kontorslokaler och när de ska planera lokalerna på ett hållbart sätt tillsammans med fastighetsägaren.

Fakta

ID: i3-7
Beviljat i: Innovationsidén 3
Projektledare: Anna Martin Bell, Proposphere Services AB