Projektet identifierar ett glapp under projekteringsfasen i en digitaliserad byggprocess. Fokus ligger på att kartlägga behoven av att överbrygga detta glapp. Detta innebär att integrera akustisk data i BIM-modeller för att undvika manuella och riskabla processer samt förbättra kvaliteten och effektiviteten i byggprojektet.

Idag utförs mycket av arbetet inom arkitektur och akustik i olika BIM-program. Trots att tekniska funktioner finns tillgängliga, saknas ofta en integrerad metod för att använda dem effektivt. Projektet syftar till att fylla denna lucka genom att skapa användarvänliga verktyg.

Arkitekter, akustiker, beställare och förvaltare gynnas av projektet genom tids- och kostnadsbesparingar samt förbättrad kvalitet i byggprojekt. Dessutom kan företag som utvecklar verktyg för att underlätta integrationen av akustikdata dra nytta av nya affärsmöjligheter.

Projektet adresserar utmaningar som invanda användarmönster och underutnyttjande av tekniska möjligheter. Genom att skapa användarvänliga verktyg och metoder för att integrera akustikdata i modeller, bidrar projektet till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet i linje med målen från Smart Built Environment.

Resultaten av projektet förväntas inkludera behovsanalys, kravspecifikation för verktyg och en implementeringsplan för utveckling av prototyper. Effekterna sträcker sig från ökad effektivitet och affärsmöjligheter till förbättrad kvalitetssäkring och tidsbesparingar i byggprojekt.

Projektet bidrar till Smart Built Environments övergripande effektmål genom att förbättra informationsinfrastrukturer, tillämpbar kunskap och klimatperspektiv inom byggsektorn.

Projektet förväntas gynna aktörer inom byggsektorn genom bättre arbetsflöde och effektivitet. Den potentiella marknaden inkluderar arkitekturföretag och byggföretag.

Efter projektets avslutande planeras en utveckling och förvaltning av verktygen. Aktörer som förväntas använda resultatet inkluderar arkitekt-, byggföretag och mjukvaruföretag inom byggsektorn.

Fakta

ID: i6-2
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Anna Halldén, EG Architects AB