I Piteå sker en massa saker som bidrar till den gröna omställningen, det vill säga samhällets övergång från en ekonomi baserad på fossila bränslen och andra icke-hållbara resurser till en mer hållbar och miljövänlig ekonomi. I Norr- och Västerbotten genomförs just nu historiska industriella investeringar med betydelse för den gröna omställningen. Investeringarna väntas påverka tillväxten i regionen positivt och Piteå ligger mitt i händelserna centrum.

Därför har Piteå kommun tagit, och är beredda på att fortsätta ta, initiativ för att främja en mer hållbar och miljövänlig utveckling. Piteå kommun arbetar aktivt för att göra staden mer hållbar, bland annat genom att integrera gröna lösningar i stadsplaneringen. Ska vi växa, måste vi växa på ett hållbart sätt.

Ett av de initiativ som kommunen tagit för att integrera gröna lösningar i stadsplaneringen är inköp av en IoTlösning för att mäta och presentera luftkvalitet i kombination med trafikflöden (bil-, cykel- och gångtrafik) samt väderdata. Ett av incitamenten till inköp av utrustningen är att man vid mätstationen i centrala Piteå, under 2020, överskred miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10). I centrala Piteå bor cirka 3 650 personer som riskerar att exponeras av halter över miljökvalitetsnormen PM10. Kommunen har därefter ålagts att åtgärda luftkvalitetsproblematiken.

I och med den förväntade tillväxten i regionen och i Piteå förväntas också antalet fordon – både privata fordon och godstrafik att öka. Ökningen kan leda till ytterligare försämrad luftkvalitet i delar av centrala Piteå men även i andra delar av staden där tillväxt sker.

Projektet initieras för att adressera de klimatmål som satts upp inom ramen för Agenda 2030 med nya infallsvinklar och metoder. De mål inom Agenda 2030 som projektet särskilt inriktas på är:

  • God hälsa och välbefinnande
  • Hållbara städer och samhällen

Idén är att försöka använda den information som IoT-lösningen kan ge på flertalet sätt. Dels för att förbättra miljöförhållandena idag, dels som underlag en för strategisk, långsiktig trafikplanering.

Redan nu ska informationen från IoT-lösningen kunna användas för att styra trafikflöden och därmed potentiellt förbättra luftkvaliteten i centrala Piteå. Detta genom att påverka invånarna att exempelvis ta andra vägar med sin bil, eller att välja att cykla alternativt gå. Men, för att göra detta på ett lättillgängligt sätt behöver kommunen köpa teknisk utrustning som visualiserar för medborgaren hur luftkvaliteten påverkas av dennes val av fordon och/eller färdväg. Inom projektets ramar ska utrustning köpas och testas. Det handlar alltså om nudging-åtgärder. Inom kommunal trafikplanering har nudging inte ännu fått något stort genomslag.

Nudgeåtgärder verkar vare sig ha testats i större skala eller analyserats i transportsammanhang. Därför faller projektet in i temaområdet “Innovationer och nya tillämpningar” eftersom ambitionen är att idén ska kunna utvecklas och leda till nya tillämpningar inom samhällsbyggandet.

På sikt behöver trafikplaneringen i kommunen också kunna angripas ur ett bredare sammanhang. Inom projektet ska därför idén utvecklas till en högre nivå. Genom omvärldsspaning och genom att ta lärdom från andra som testat liknande lösningar vill Piteå kommun undersöka möjligheterna att använda lösningen även vad gäller långsiktig trafikplanering. Potentialen ska analyseras för att kunna skala upp användandet av IoTlösningar i samhällsplaneringen. Vi ser det som möjligt att metoden ska kunna utvecklas för att användas i fler delar av staden, där tillväxten kommer att bli påtaglig, för att kunna säkerställa invånarnas hälsa och för att bidra till en hållbar tillväxt i samband med den gröna omställningen.

Fakta

ID: i4-9
Beviljat i: Innovationsidén 4
Projektledare: Anders Gunnare, Piteå kommun