MESH (Mäta Evaluera Social Hållbarhet) City är en förenklad modell, en 3d-mjukvara, ett digitalt verktyg som med hjälp av parametrisk design identifierar, analyserar och värderar social hållbarhet i den byggda- och planerade miljön i en urban kontext. Genom ett pedagogiskt flödesschema blir social hållbarhet konkret och tydligt genom att begreppet social hållbarhet bryts ner på ett strukturerat och systematiskt sätt i underbegrepp för mål och medel samt resulterar i indikatorer som kan mätas och följas upp. MESH City mäter indikatorerna och illustrerar resultaten i realtid. Den informationen i ett tidigt skede skapar ett bättre beslutsunderlag vilket bidrar till bättre designbeslut och mer socialt hållbara städer. MESH City är evidensbaserat där alla mätbara indikatorer har empiriskt stöd och en vetenskaplig grund.

Projektets syfte är att kommersialisera MESH City genom en MVP (Minimum Viable Product). MVP:en innebär att göra mjukvaran skalbar genom att utveckla ett webbaserat verktyg. Därigenom kan vi testa produkten mot marknaden och samtidigt validera affärsmodellen.

MESH City är ett verktyg för arkitekter och planarkitekter som möter behoven hos sina kunder, fastighetsbolagen, samt de som arbetar inom offentlig sektor. För arkitekter och planarkitekter kommer MESH City bidra till:
1. att effektivare och mer informerade beslut kan tas
2. en förbättrad kommunikation och samarbete
3. ett stärkt varumärke och differentiering från konkurrenterna på marknaden
4. minskad osäkerhet och risktagande i planeringsprocessen

Genom MVP:en kommer användningen av MESH City leda till en mer rättvis, inkluderande och socialt hållbar stadsutveckling där alla invånare har lika möjligheter till en god livskvalitet och en ökad jämlikhet."

Fakta

ID: i6-5
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Göran Lundqvist, Sire fastigheter