Byggbranschens informationshantering är i dagsläget väldigt fragmenterad och avsaknaden av incitament har stått i vägen för utvecklingen av kopplingar mellan olika system och plattformar. För många av branschens aktörer och intressenter har det varit svårt att se vilket kundvärde och vilka tillväxtmöjligheter som skulle kunna bli resultatet av en allt mer digitaliserad process där stora mängder data både kan samlas och tillgängliggöras.

Mycket tyder dock på att branschen nu är redo att hitta sin väg mot en högre digital mognad. Flera initiativ är tagna för att driva på utvecklingen. En satsning som det talas mycket om är Real Estate Core; ett konsortium initierat av Vasakronan, Klipsk och Akademiska hus, vars ambition är att skapa en gemensam semantisk ontologi för en fastighet. Denna ontologi ligger sedan som grund för upprättandet av samverkan mellan olika system och plattformar vilket skapar möjlighet för ett kvalitetssäkrat och resurseffektivt framtagande av nyckeltal samt utveckling av nya tjänster.

Genom att skapa ett obrutet digitalt flöde mellan byggmaterialtillverkarnas produktdatabas för miljöinformation (eBVD) och fastighetsägarnas förvaltningssystem (Real Estate Core) vill vi i detta projekt visa att det går att ta fram nyckeltal för hållbarhet på ett enkelt, kvalitetssäkrat och resurseffektivt sätt. På så sätt vill vi skapa en ökad förståelse för de möjligheter och nya värden som kan uppstå för när det finns tillgång till digitalt överförbar, tillförlitlig och kvalitetssäkrad miljöinformation. Med projektet vill konkretisera vad som krävs för att samtliga aktörer i värdekedjan ska vilja och kunna ansluta till och hämta ut värden från ett digitalt obrutet flöde av miljöinformation.

Projektledare är Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet blev beviljat i utlysning 6.

Fakta

ID: U6-2018-10 Beviljat i: Utlysning 6 - Utveckling av projektresultat 2018 Projektledare: Maria Ahlm