Knivsta är Sveriges yngsta kommun, både sett till bildande och till medelålder på befolkningen. Som en ung och snabbt växande kommun finns ett stort tryck på organisationens samhällsbyggnadsprocess. De sammantagna utmaningarna som kommunen står inför ställer högre krav på innovationskraft i organisationen än tidigare. Genom detta projekt kommer organisationen skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med en innovationskultur. Detta är tänkt att göras genom innovationsledning med tillämpning av hackaton som praktiskt metod.

Se film om projektet Mosaik

Innovationsledning och Hackaton

Innovationsledning är en ny metodik som är under utveckling. En organisation består av många olika delar. Den består av såväl enskilda individer, grupper och uppgifter som struktur, kultur och strategier. För att innovationsledningen inom en organisation ska nå framgång krävs att samtliga dessa delar tas i beaktande och att de ges möjlighet att samverka med varandra. Det saknas i dagsläget praktiska metoder för detta. Användandet av hackaton syftar till att skapa förutsättningar för samverkan och samtidigt ge medarbetarna förutsättningar att bidra med sitt engagemang och sin kompetens i värdeskapande för organisationen som helhet.

Hackaton är en praktisk metod som tidigare har använts med framgång i andra typer av frågeställningar. Det är dock en relativt ny metod för att samverka inom innovationsledning där den ses kunna medföra flera fördelar.

  • Kommunen tillgodogörs det resultat som deltagarna skapat under hackatonserien.
  • Hackatons förbättrar den kommunala organisationens innovationskultur.
  • Hackaton som metod ger både individer och team en plattform för att lära av varandra genom att dela kunskap i samarbete.

Detta arbetssätt främjar det organisatoriska lärandet, vilket gör organisationen i större utsträckning till en lärande organisation. Hela processen sker under planering, vägledning och övervakning av både erfarna hackaton-faciliterare och hackaton-forskare.

Innovationsledningsteorin kommer att dra nytta av ett nytt och unikt fall av kommunal organisationsutveckling baserad på hackaton som metodik.

Mål

Projektet har ett flertal olika projektmål i form av kvantitativa, kvalitativa och effektmål. Dessa är uppdelade utifrån både en forsknings- och en verksamhetsaspekt.

De kvantitativa målen innefattar mål rörande antal deltagare, antal idéer och andel implementerade idéer på olika tidshorisonter.

De kvalitativa målen innebär uppföljning av effektivitet på ombordningen i projektet samt genomförda event. Idéernas innovationshorisont samt den implementerade innovationskulturens påverkan på kompetensutveckling och engagemang.

De olika effektmålen syftar till att svara upp mot utlysning 7 2019 olika temaområden/temamål och här återfinns de reella effekterna som projektet väntas ha på verksamheten. Effektmålen innefattar exempelvis effektivitet i nyttjande av befintliga och nya system, tillvaratagande av medarbetares kompetens, effektiva myndighetsprocesser och optimerade processer.

Effekter

Projektet beräknas medföra positiva effekter i form av såväl förändrade arbetssätt och metoder som förbättrade förutsättningar för de enskilda medarbetarna i deras innovationsarbete. Det medför att det är effekter som kommer växa fram löpande under projekttiden.

Stor vikt under projektets alla faser kommer att läggas på verksamheternas förmåga att bryta invanda mönster och arbetssätt, och hitta nya lösningar och nya användningsområden. Denna förmåga kommer att växa fram under hela projekttiden och när organisationen klarat av att implementera metodiken kommer effekten fortsätta tillta även efter avslutad projekttid .

Ytterligare en positiv effekt av projektet beräknas vara den spridningseffekt som SKR som referensgruppspartner kan bidra till. Då kommuner i stort har likartade utmaningar och liknande förutsättningar sett till organisation och verksamheter finns det goda chanser för andra kommuner att ta till sig av den metodik som arbetas fram inom ramen för Mosaik för att sedan anpassa den till sin egen organisation.

Projektledare: Vilho Jonsson, curlabs
Projektparter: Knivsta kommun, curlabs AB, Tampere University

Fakta
ID: U7-2019-03
Beviljat i: Utlysning 7
Projektledare: Vilho Jonsson, curlabs