Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur (MOSAIK) genomfördes i Knivsta kommun 2019-2022.

Syftet med det nästan treåriga projektet var att utveckla den kommunala organisationens innovationsförmåga och därmed innovationskulturen genom att använda hackathon-metodologi. Hackaton är en typ av innovationstävling, där idéskapande- och idéutvecklingsprocesser kan användas för att systematiskt utveckla en organisations innovationsförmåga. Under projektet deltog 140 medarbetare från Knivsta kommun i ett eller flera av tre hackathon-evenemang.

På grund av COVID-19-pandemin hölls hackathon-evenemang efter ett första fysiskt i virtuellt och hybridformat. I synnerhet krävde virtuella och hybrida hackatons att deltagarna utbildades inte bara när det gäller innovationskompetens utan också när det gäller digital kompetens i pre-hackathon-fasen. Efter hackathon-evenemangen i post-hackaton-fasen fick teamen stöd i sin innovationsresa hela vägen till lanseringen av innovationen.

Med hjälp av den ökade innovationsförmågan hos personalen i Knivsta kommun och som ett resultat av projektet skapades 73 nya idéer, varav 29 var serviceidéer, 20 tjänsteutvecklingsidéer och 28 servicekanalidéer. En betydande del av tjänsteidéerna gällde informationstjänster och största delen av de nya servicekanalerna var digitala. I de tre hackathon-evenemang utvecklade hackare-deltagare 17 idéer mot att bli innovationer. I slutet av september 2022 hade 12 innovationsidéer utvecklats från MOSAIK-idéer i projektets post-hackathon-fas, varav sex hittills har lanserats antingen till förmån för invånarna i Knivsta kommun eller för utveckling av Knivsta kommuns organisation. Tre idéer är fortfarande i utvecklingsfasen.

MOSAIK var också ett aktionsforskningsprojekt, så det användes för att samla in data, analysera data och publicera 11 forskningsartiklar och fallpresentationer i internationella tidskrifter och konferenser. Dessutom involverade projektet också intressentsamarbete med flera kommuner och städer, och projektet presenterades i både Sverige, Finland och internationellt. MOSAIK-projektet passar Knivsta kommuns värdeproposition: delaktighet, engagemang och tydlighet. Projektet syftade till att systematiskt utveckla Knivsta kommuns organisation genom att engagera och delaktiggöra sina medarbetare i tydliga steg. Knivsta kommuns långsiktiga engagemang för att utveckla sin innovationskultur spelade en viktig roll för att nå målen för MOSAIK-projektet – trots pandemin.

Se film om projektet Mosaik

Innovationsledning och Hackaton

Innovationsledning är en ny metodik som är under utveckling. En organisation består av många olika delar. Den består av såväl enskilda individer, grupper och uppgifter som struktur, kultur och strategier. För att innovationsledningen inom en organisation ska nå framgång krävs att samtliga dessa delar tas i beaktande och att de ges möjlighet att samverka med varandra. Det saknas i dagsläget praktiska metoder för detta. Användandet av hackaton syftar till att skapa förutsättningar för samverkan och samtidigt ge medarbetarna förutsättningar att bidra med sitt engagemang och sin kompetens i värdeskapande för organisationen som helhet.

Hackaton är en praktisk metod som tidigare har använts med framgång i andra typer av frågeställningar. Det är dock en relativt ny metod för att samverka inom innovationsledning där den ses kunna medföra flera fördelar.

  • Kommunen tillgodogörs det resultat som deltagarna skapat under hackatonserien.
  • Hackatons förbättrar den kommunala organisationens innovationskultur.
  • Hackaton som metod ger både individer och team en plattform för att lära av varandra genom att dela kunskap i samarbete.

Detta arbetssätt främjar det organisatoriska lärandet, vilket gör organisationen i större utsträckning till en lärande organisation. Hela processen sker under planering, vägledning och övervakning av både erfarna hackaton-faciliterare och hackaton-forskare.

Innovationsledningsteorin kommer att dra nytta av ett nytt och unikt fall av kommunal organisationsutveckling baserad på hackaton som metodik.

Bygg kompetens – hur jobbar vi med innovation?

Vill du veta mer om projektet? Vilho Jonsson berättar om projektet i filmen från Bygg kompetens. Du möter också projekten Innovationsledning, vad innebär det?
Bodil Sandén, innovationsledare, InfraSweden2030 och Utvecklingsprojekt Samverkanskunskap, del 1 och Implementering och innovationer för Färdplan Bygg och Anläggningssektorn med Hans Nyblom, Installatörsföretagen.

Projektledare: Vilho Jonsson, curlabs
Projektparter: Knivsta kommun, curlabs AB, Tampere University

Fakta
ID: U7-2019-03
Beviljat i: Utlysning 7
Projektledare: Vilho Jonsson, curlabs