Att i stadsutveckling arbeta med stadens gröna strukturer och begrepp som naturbaserade lösningar, ekosystemtjänster och grön infrastruktur är prioriterat i Sverige och inom EU. Här pågår forskning och nya metoder utvecklas, och det är en utmaning är att nå ut med detta. Kunskap och förståelse behöver delas av många skilda aktörer engagerade i stadsutvecklingsprocessen; boende, kommunala planerare, arkitekter och byggbolag. Stadsträd  är länken mellan dessa aktörer och utgör ett gemensamt kunskapsunderlag som ständigt uppdateras, växer och sprider kunskap om trädens värden och funktioner. Trädens värden ofta inte uppmärksammas tillräckligt i stadsbyggnadsprocesser eller att dessa frågor kommer in för sent i planprocessen. Många träd förloras nya bostadsområden byggs utan att trädens värden bedömts och avvägts mot andra nyttor.

Slutrapport

Ta del av resultaten i slutrapporten genom att klicka på dokumentet nedan.

Kunskapsspridning och utveckling

Målsättningen med detta projekt är att vidareutveckla innovationen Stadsträd tillsammans med våra viktigaste användare. Detta gör vi genom kunskapsspridning och utveckling av funktionalitet som tillför fler nyttor för alla användare av plattformen. I fem arbetspaket som innefattar det vi identifierat som de viktigaste utvecklingsområdena vill vi arbeta med testbäddar, teknisk utveckling, utbildning och crowd-sourcing kampanjer. Vi bedömer att projektet bidrar till det övergripande effektmålet om 40 procents minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering av byggnader och infrastruktur genom att ett verktyg tas fram för att nå etappmål strategi för levande städer, 2018.  Geografiska informationsbyrån och Calluna AB fick i juni 2018 innovationsmedel från Naturvårdsverket för projektet ”Webbapplikation för samarbete och synliggörande av trädens värden för hållbar stadsutveckling och förvaltning av stadens gröna infrastruktur”. Detta avslutades i juli 2019 och resulterade i en fungerande webbapplikation. Hittills har 16 kommuner valt att kartlägga träd i tätorten och publicerat dessa i stadsträd.se

Stadsträd – mål med projektet

  1. Kunskap och kompetens - Kunskapsutveckling och förnyelse: Stadsträd är en innovation som bidrar med ny kunskap och leder till ökade insikter om grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Projektet leder till att 70 tjänstemän på kommuner har deltagit i workshops med syftet att höja kunskapsnivån om trädens betydelse för ekosystemtjänster och ekologisk funktionalitet för arter. Projektet leder till att minst en kommun har genomfört en kampanj för medborgarengagemang på temat träd i staden, där stadsträd.se är det samlande och inspirerande verktyget/plattformen.

  2. Innovationer och nya tillämpningar - Digital transformation: Stadsträd är en innovation som möjliggör för olika kompetenser inom stadsbyggnad att praktiskt arbeta tillsammans, byta information och bidra till kunskapsuppbyggnad i en gemensam plattform.

  3. Informationsstrukturer - förbättrat informationsflöde: Stadsträd.se bygger på förädling av öppna geodata från bland annat Lantmäteriet och Naturvårdsverket (laserdata och nationella marktäckedata) så att dessa data blir tillgängliga och nyttjas av många användare i stadsbyggnadsprocesser i analyser av grön infrastruktur och beräkningar av ekosystemtjänster.

  4. Hur projektet kopplar till tillämplig förväntad marknad: Projektet leder till spridning och ökat antal användare av stadsträd.se samt kontakter mellan oss som utvecklar stadsträd.se och de som använder trädappen vilket är avgörande för fortsatt kommersialisering av den innovation som Naturvårdsverket finansierade. Marknaden utgörs av kommuner och privata aktörer inom hållbar stadsbyggnad i Sverige och internationellt som genom stadsträd.se kan arbeta effektivare med planprocesser och tillmötesgå hållbarhetsmål och miljölagstiftning. Kommersialiseringen möjliggör en långsiktig förvaltning av projektresultat.

Trädens värde i planprocesser uppmärksammas

Projektet bidrar till det övergripande effektmålet om 40 procents minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering av byggnader och infrastruktur genom att ett verktyg tas fram för att nå etappmål i "Strategi för levande städer, 2018". Genom att synliggöra trädens värden och funktioner i planprocesser uppmärksammas trädens värden i de olika avvägningar som alltid görs i stadsplaneringsprojekt. Detta har potential att leda till minskande nettoutsläpp av växthusgaser, tillvaratagande av trädens funktion för flödes- och temperaturreglering och ekologisk funktion för biologisk mångfald i den gröna infrastrukturen.

Projektet startar i juni 2020 och avslutades i juni 2021.

Bygg kompetens – automatisering och robotisering förändrar vårt sätt att arbeta

Vill du veta mer om om projektet? Greger Lindeberg berättar om projektet i filmen från Bygg kompetens. Du möter också projekten Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur med Ivar Björnsson, Lunds tekniska högskola och Bygg översvämningsanpassat med Niklas Blomqvist, NCC.

Fakta

ID: U8-2020-9

Beviljat i: Utlysning 8

Projektledare: Sara Wiman, Geografiska informationsbyrån