Att i stadsutveckling arbeta med stadens gröna strukturer och begrepp som naturbaserade lösningar, ekosystemtjänster och grön infrastruktur är prioriterat i Sverige och inom EU. Forskning och nya metoder utvecklas ständigt, och det är en utmaning är att nå ut med detta. Kunskap och förståelse behöver delas av många skilda aktörer engagerade i stadsutvecklingsprocessen; boende, kommunala planerare, arkitekter och byggbolag.

Stadsträd.se är länken mellan dessa aktörer och utgör ett gemensamt kunskapsunderlag som ständigt uppdateras, växer och sprider kunskap om trädens värden och funktioner. Trädens värden uppmärksammas ofta inte tillräckligt i stadsbyggnadsprocesser eller att dessa frågor kommer in för sent i planprocessen. Många träd förloras när nya bostadsområden byggs utan att trädens värden bedömts och avvägts mot andra nyttor.

Målsättningen med projektet är att vidareutveckla innovationen Stadsträd.se tillsammans med användarna. Det görs genom kunskapsspridning och utveckling av funktionalitet som tillför fler nyttor för alla användare av plattformen. I fyra arbetspaket som innefattar det som identifierats som de viktigaste utvecklingsområdena projektet arbeta med; beräkningar av ekosystemtjänster, systemintegration och kommunikation.

Projektgruppen bedömer att arbetet bidrar till det övergripande effektmålet om 40 procents minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering av byggnader och infrastruktur genom att ett verktyg tas fram för att nå etappmålet strategi för levande städer, 2018.

Innovationen Stadsträd.se har under perioden 2018-2021 utvecklats av Calluna AB och Geografiska informationsbyrån AB, och har delfinansierats genom stöd från Naturvårdsverket och Formas. I dagsläget finns en webbapplikation som nyttjas av ca. 500 användare. Hittills har 18 kommuner valt att kartlägga träd i tätorten och publicerat dessa i stadsträd.se

Fakta

ID: UI-2021-4

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån