Projektet är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation, allmännyttans inköpscentral HBV och Ettelva Arkitekter.

Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan

Rapporten är skriven av Johanna Andersson, Sandra Moberg och Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet och Thomas Sundén, Sustainable Innovation

IVL:s del av projektet har lett fram till ett EPD-verktyg som levererar en maskinläsbar digital EPD, vilket möjliggör digitalisering av arbetet med leverantörsspecifika klimatdeklarationer hos byggmaterialtillverkare och vidare i värdekedjan. EPD-verktyget har en allmängiltig uppbyggnad och kan anpassas till vilken produkttyp som helst. För att säkerställa kvalitén i de beräkningar som görs och för att verktyget ska uppfylla förväntade framtida krav på EPD-verktyg från programoperatörerna så består verktyget av två delar:

  1. En databas med LCA- och EPD-data
  2. En EPD Generator, som är användarnas inmatningsgränssnitt som är anpassad för varje unik kunds behov och produkter

Hela processen är kvalitetssäkrad och användargränssnittet är begränsat till att det enda som ska och kan ändras för att ta fram en EPD är de produkt- och tillverkningsrecept som användaren lägger in i EPD-generatorn, vilket snarare kväver process och produktkunskap än LCA-kunskap.

IVL har även tagit fram en handledning för klimatberäkning av återbrukat byggmaterial. Handledningen bygger på livscykelanalys (LCA) och riktar sig framförallt till den som genomför klimatberäkningar för byggnader, och är utformad i linje med den europeiska standarden för värdering av byggnaders miljöprestanda (EN 15978). Den är även kompatibel med kommande lagkrav på klimatdeklaration, som gäller för nyproduktion från och med januari 2022.

Handledningen beskriver klimatberäkning för:

  1. Produkter som återbrukas kopplat till studerade byggnadens livscykel, exempelvis vid nybyggnation och ombyggnation
  2. Produkter som tillgängliggörs för återbruk kopplat till en annan byggnads livscykel, exempelvis vid ombyggnation eller rivning

Sustainable Innovations del av projektet har lett fram till nya målsättningar för HBV fram till 2030 gällande energi-, miljö-, klimat- & cirkularitetskrav samt en handlingsplan för att nå dessa.

Sustainable Innovation har identifierat tre stora utmaningar i att nå dessa målsättningar. För det första löper befintliga avtal ofta under 4 år vilket i innebär att det endast finns två upphandlingstillfällen över denna period att införa nya krav på. Detta ställer höga krav på de kravställningar som ställs vid dessa kommande upphandlingar. För det andra finns en stor utmaning i de kunskapshöjande åtgärder som krävs inom hela leverantörskedjan för att leda mot produkter som går i linje med HBV:s målsättningar för minskad energi, miljö, klimatbelastning och högre grad av cirkularitet. För det tredje finns det ett stort utvecklingsbehov inom affärssystem som kan generera avräkningsnotor och analyser för att visualisera både kostnader, energi-, miljö-, klimat och cirkularitet.

Slutligen är Cirkualritetsområdet fortfarande utan konkret styrande lagstiftning, mål och incitament vilket behöver åtgärdas för att HBV ska kunna nå sina målsättningar inom området.

Bygg kompetens – låt materialen tala!

Vill du veta mer om projektet? Johanna Andersson och Martin Erlandsson berättar om resultaten. Du möter också projekten Smart cement för nya övervakningssystem
med Andrzej Cwirzen, LTU och Materialinventering vid rivning – hur fungerar kunskapsöverföringen? med Anna Berg, NCC.

Fakta

ID: U7-2019-08 Beviljad i: Utlysning 7 Projektledare: Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet