Enligt fyrpartiöverenskommelsen ska det senast 2022 finnas en lag som ställer krav på en LCA-baserad klimatdeklaration för alla nybyggda byggnader. För att uppnå detta krävs att klimatdeklarationen görs digitalt baserad på information som ändå tas fram i byggprocessen. Miljökraven behöver därför effektiviseras betydligt. Arbetet idag är fortfarande mycket analogt, vilket medför att arbetet med klimateffektivare och mer resurseffektiva byggnadsverk inte når sin fulla potential. Istället för att arbetet fokuseras på att göra smarta materialval, ta fram bättre konstruktioner och utveckla innovativa lösningar används tiden till att i efterhand dokumentera och samla informationen om byggnadens miljöprestanda. Kravbilden är dessutom fragmenterad genom flera olika standarder för miljökrav där framförallt ett digitalt synsätt saknas.

Projektet ”Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan” avser därför att arbeta fram mer digitala underlag samt att samordna dessa för att minska det fragmenterade och analoga arbetssättet. Resultaten från detta projektet kommer ytterligare att bidra till att kravställning, dokumentation och verifiering sker digitalt och kostnadseffektivt. Utgångspunkten är de standarder som hittills arbetats fram inom Smart Built Environment för klimatkrav baserade på livscykelanalys, EU och byggproduktförordningen och genom framförallt öppna nationella branschgemensamma systemen, såsom den digitala byggvarudeklarationen eBVD, kemikaliekrav enligt REAC H genom BASTA. Kravställningen ska dessutom baseras på digitala arbetssätt.

Mål

Projektet består av tre grundstenar med följande mål för att kunna digitalisera och utveckla upphandlingskrav genom hela processen:

  1. Utreda och klargöra hur klimatnyttan från återbruk av byggprodukter kan beräknas i anslutning till tillgängliga standarder och klimatdeklarationer för byggprojekt, samt utreda hur detta kan implementeras digitalt i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM).
  2. Utveckling av ett EPD-verktyg för att digitalisera arbetet med leverantörsspecifika klimatdeklarationer hos byggmaterialtillverkarna.
  3. Ta fram underlag förför HBVs kravställning gällande miljö och klimatdeklarationer på leverantörer samt skapa en handlingsplan för utrullning.


Resultatnytta/effekter

Genom projektets resultat kommer det bli enklare och säkrare att göra materialval med rätt klimatkrav. Effekterna av projektet kommer bland annat vara följande:

  • Det kommer bli enklare och tydligare att välja återbrukade produkter genom att beräkna klimatnyttan
  • Enkelt att för materialtillverkare att ta fram livscykelbaserad miljödeklarationer och kommunicera detta digitalt.
  • Genom EPD-verktyget kommer affärsmöjligheter skapas för leverantörer som har produkter med en bra miljöprofil.
  • Möjliggöra för HBV och Sveriges Allmännytta att integrera miljökrav i upphandlingen baserat på digital information från materialtillverkare som i förlängningen leder det till minskad klimatpåverkan.

Projektet startade i september 2019 och avslutas i december 2021.

Fakta

ID: U7-2019-08 Beviljad i: Utlysning 7 Projektledare: Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet