Underlaget för Nationella Riktlinjer för BIM är publicerat med öppen källinformation vilket innebär att det står allmänheten fritt att använda, förbättra eller kopiera informationen. Nationella Riktlinjer för BIM är utgångspunkten för projekt som syftar till att öka tillgängliggörandet, trovärdigheten och acceptansen för riktlinjerna i Sverige.

I projektet ingår att:

 • Välja ut ett antal förvaltningsobjekt (begrepp, processer, metoder och informationsleveransspecifikationer) som man anger som riktlinjer för livscykelinformationshantering av den byggda miljön.
 • Praktiskt tillämpa riktlinjerna hos ett antal aktörer i form av fallstudier. Detta med syfte att verifiera och stärka plattformens lämplighet, användbarhet, och nyttiggörandet.

Projektet ska leda till följande nyttoeffekter:

 • Förstärkt samordning och samarbete eftersom riktlinjerna fungerar som vägledning för hur man hanterar digital information.
 • Högre kvalité av kravdokumentation och riktlinjer relaterade till informationsleveranser i ett livscykelperspektiv.
 • Effektivisering av gransknings- och godkännandeprocesser.
 • Mycket snabbare granskningsprocess av förvaltningsobjekt jämfört med t.ex. Bygghandlingar 90, vilket underlättar ajourhållning av databasen med omvärldens utveckling.
 • Kollaborativt förvaltningssystem som främjar allmän deltagande, användning, förbättring och spridning av information.
 • Minskade risker för feltolkning vid hantering av livscykelinformation.
 • Rationalisering och automatisering av arbetsprocesser.
 • Förbättrade möjligheter att attrahera rätt arbetskraft.
 • Kompetensökning och förbättring av digitaliseringsmognadsgraden inom branschen.

Slutrapport

Fakta

ID: U6-2018-4 Beviljat i: Utlysning 6 - Utveckling av projektresultat Projektledare: Rogier Jongeling