Synliggörande av framtiderna för hållbar stadsutveckling!

I en tid av snabb urbanisering och miljömässiga utmaningar framträder Smart Built Environment-programmet som ett hoppets strå. Denna framåtsyftande initiativ är dedikerad till att främja hållbar tillväxt inom stadsplaneringens område. I en värld som står inför utmaningar vilka fastställts i Agenda 2030 spelar detta projekt en roll mot att ta itu med och övervinna dessa utmaningar.

Stadsutvecklingen har sett många anmärkningsvärda projekt, men förmågan att genomföra innovationer inom hela sektorn förblir ett mål som är svårt att uppnå. En gemensam vision för framtiden kan vara en väg i rätt riktining. Denna gemensamma vision är precis vad projektet "Visioner för ett smart samhällsbyggande" syftar till att skapa.

Projekt ska skapa visioner för framtidens stadsplanering, visioner som tar liv när Smart Built Environments mål uppnås. Dessa visioner kommer ligga till grund för innovation, samarbete och policyutveckling inom sektorn.

Genom att förena intressenter bakom en gemensam vision strävar projektet efter att rationalisera ansträngningarna, främja samarbete och öka takten på innovation.

Målet är att kartlägga en kurs för sektorn för smart stadsutveckling, att generera visioner som fungerar som vägkartor för framtida riktningar. Dessa visioner kan både hinta om och ge ledtrådar om hur vi ska ta oss dit.

Ett projekt med två tydligt kopplade delar

Projektet utvecklas i två distinkta delar. Del 1 handlar om att utsee en jury, engagera en referensgrupp och skapa en riktad utlysning för att välja tre team genom en prekvalificeringsprocess. Målet i denna del är att sammanställa grupper av representanter likt triple-helix modellen för att omdefiniera framtidens stadsplanering.

I del 2, fas 2, ska teamen skapa visioner om en framtid inom stadsplaneringen som är hållbar och har tagit del av digitaliseringens möjligheter. De resulterande visionerna kommer att utgöra grunden på framtida innovation, samarbete och policyutveckling. Detta projekt är unikt i sitt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt och
drar in experter från olika hörn av sektorn för att uppmuntra nytt tänkande och en holistisk syn.

I del 2, fas 3, är målet att säkerställa att teamens visioner får en varaktig påverkan.

Visioner ska förtydligas och tillgängliggöras för att vara användbara. Projektet kommer att publicera resultaten, inklusive visionerna. Projektet uppmuntrar teamen att sprida sina skapelser genom olika kanaler. De är budbärare som hjälper till att se till att dessa visioner når en bred och mottaglig publik.

För att skapa en varaktig påverkan definierar vi i fas 3 de praktiska aspekter som kan implementeras, med nuvarande utmaningar som bas. Genom workshops kommer projektet att leda ansträngningarna för att organisera och driva förändring inom stadsplaneringens sektor och säkerställa att dessa visioner tar fäste. Det handlar inte bara om vad som bör förändras; det handlar om hur förändringarna ska inträffa.

I fas 3 identifierar projektet de väsentliga förändringarna och engagerar de viktigaste intressenterna. Genom att kartlägga rutten till implementering ska visionerna komma närmre verkligheten. Förhoppningen är visionerna vägleda och ger enheter befogenhet att använda visionerna effektivt i sitt arbete.

Denna strategi säkerställer att projektet inte bara avslutas när formaliteterna är över utan ger en tydlig väg framåt för att påverka och förbättra stadsplaneringssektorn. Påverkan kommer att sträcka sig bortom projektets omfattning och eka in i framtiderna.

I en värld som längtar efter hållbarhet och innovation står Smart Built Environment-programmet och dess projekt "Visioner för ett smart samhällsbyggande" som facklor, belyser vägen till en mer intelligent, hållbar och sammanlänkad framtid inom stadsplanering.

Med dessa visioner tar vi oss an inte bara dagens utmaningar utan ger även drömmarna, tänkarna och de handlande kraften att forma en bättre morgondag.

Fakta

ID: S-2023-4
Beviljat i: Strategiska projekt 2023
Projektledare: Reeta Hafner och Rebecka Nilsson, Media Evolution Southern Sweden AB