I byggprocessen innehar Byggherren en mycket viktig roll, dels genom att den i lagstiftningen åläggs ansvar för att uppfylla samhällets behov och krav, dels genom att övergripande styra processen och alla dess aktörer. För att digitaliseringen ska få genomslag i sektorn behövs god insikt och konkret agerande från byggherrar.

Ett kunskapslyft för byggherrar kring vad en digital byggherre är och vad som förväntas av denne, samt vad dess förutsättningar att driva frågorna och hur man kan skapa ett stöd för byggherrars digitala utveckling har bedömts mycket strategiskt för hela sektorns utveckling. Byggherrelyftet 2.0 har därför det långsiktiga syftet att stärka byggherrars förmåga att tillämpa digitala tjänster och hjälpmedel så att de i sin roll som beställare och kravställare kan lyfta digitaliseringen i hela samhällsbyggnadssektorn.

Målet med Byggherrelyftet 2.0 är att genom att utveckla stöd som möter olika byggherrars behov, stödja deras förmåga att ta nästa steg i sin digitala mognad. En ökad digital mognad innefattar en ökad användning av digitala verktyg, tjänster och arbetssätt.

Byggherrelyftet 2.0 är indelat i tre delar, där första innefattar vidareutveckling av nulägesanalysen ”Digitaliseringsradarn”, andra behandlar utveckling av ”Kunskapsresan” vilket innefattar olika stödpaket för att lyfta byggherrars digitala mognad baserat på deras nuläge och behov, och sista delen innefattar aktiviteter för att finna långsiktig finansiering och ägarskap för Byggherrelyftets ingående delar efter avslutad projektperiod.

Byggherrelyftet 2.0 bidrar följaktligen till ett kunskapslyft som krävs för att sektorn ska uppnå de långsiktiga effektmål som Smart Built Environment har i sin effektlogik. Kortfattat skall digitaliseringen bidra till cirkulär resurshantering, effektivare processer, höjd kvalitetsutveckling i den byggda miljön samt att tydligt bidrar till minskade utsläpp i enlighet med klimatmålen 2030.

Fakta

ID: S-2023-6
Beviljat i: Strategiska projekt 2023
Projektledare: Staffan Bolminger, Friends Of Gothenburg Innovation AB