Staffan Bolminger, projektledare, FOG

Byggherrar har en nyckelroll i samhällsbyggnadsbranschens digitala transformation genom sin roll som finansiär, kravställare, utförare och uppförare av byggnader och anläggningar. Byggherrelyftet startades utifrån bakgrunden att byggherrar behöver få djupare förståelse för digitaliseringens användningsområden och öka sin förmåga att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Läs slutrapporten skriven av:

  • Staffan Bolminger, Friends of Gothenburg Innovation AB
  • Saskia Tegnell, Friends of Gothenburg Innovation AB
  • Martine Roshauw, Friends of Gothenburg Innovation AB
  • Karin Färnevik, APAE Konsult AB
  • Mattias Dahl, Where is my Pony

Syftet med Byggherrelyftet är att öka kunskapen, mognaden och förmågan hos byggherrar att nyttja digitalisering. Det vill säga använda sig av samt beställa produkter och tjänster i en ständigt förändrande digital värld.

Byggherrelyftets är att undersöka om en replikerbar process kan utformas där många olika deltagande byggherreorganisationer ökar sin digitala mognad. Detta genom att de:

  1. Får ökad medvetenhet om de möjligheter och värden som digitalisering innebär.
  2. Får ökad förmåga att nyttja dessa möjligheter och värden.

Projektet har genomförts tillsammans med byggherreorganisationer, experter inom digitalisering och samhällsbyggnadssektorn samt branschorganisationer. Arbetet med att forma processen har utgått ifrån lyhördhet där inspel och insikter har påverkat projektets form, innehåll och fokus.

Resultatet visar att det behövs ett stöd med olika delar som kan anpassas efter enskilda organisationers behov snarare än en replikerbar process i form av ett utbildningserbjudande eller liknande. Det webbaserade verktyget ”Digitaliseringsradar för byggherrar” som tagits fram inom projektet, utgör en bra grund för ett sådant stöd då det ger byggherrar möjlighet att kartlägga sitt nuläge, sina styrkor och svagheter och därmed får hjälp i att prioritera (se byggherrelyftet.se).

Detta stöd behöver byggas vidare med inspel från projektets andra resultat; omvärldsanalys, kunskapsdelning mellan byggherrar i form av webbinarier och studiebesök, stöd i att gå från nuläge till önskat läge genom exempelvis workshoppaket, samt coachningsstöd.

Byggherrelyftets resultat tas vidare av en bredd av branschföreningar i samhällsbyggnadssektorn. De förvaltar och vidareutveckla det framtagna verktyget för att kartlägga digital mognad, "Digitaliseringsradar för byggherrar”, samt bygga ut det stöd som behövs för byggherreorganisationer att komma vidare med sitt digitaliseringsarbete.

Fakta

ID: S-2021-6
Beviljat i: Strategiska projekt 2021
Projektledare: Staffan Bolminger, Friends Of Gothenburg Innovation AB