Byggherren har en central roll som ledare för samhällsbyggnadsprocessen då de oftast agerar som beställare och då skapar incitament för många andra aktörer att investera i utveckling. Detta ställer krav på Byggherren att vara en kompetent kravställare.

Som byggherre är man en viktig aktör i samhällsbyggnadssektorn i den pågående digitala transformationen. För att digitaliseringen ska få genomslag behövs insikt och kunskap om möjligheter och utmaningar. Byggherrar behöver ta ansvar, skapa trygghet och drivkraft då den digitala transformationen ställer höga krav på ledarskap och förmåga att bedriva långsiktigt förändringsarbete.

Projektet Byggherrelyftet ska forma ett konkret stöd till professionella byggherreorganisationer. I projektet byggs kunskap i en process som tar fram konkreta metoder och verktyg som ska öka förmågan hos byggherrar att använda sig av, samt beställa produkter och tjänster inom, digitalisering.

Byggherrelyftet ska resultera i en kunskapsresa som kommer att paketeras och överlämnas till föreningen Byggherrarna för framtida förädling och förvaltning.

Kunskapsresan bygger och testas tillsammans med ett tjugotal utvalda byggherrar som ska ta del av den kunskap som vi för in från pågående initiativ inom Smart Built Environment samt från aktuell forskning och praktik i omvärlden. Byggherrarna ska även agera piloter och testa de metoder och verktyg som tas fram i processen.

Ett kunskapslyft har bedömts mycket strategiskt för hela sektorns utveckling. I förlängningen kommer det leda till att drivkraften och takten att använda digitala tjänster och hjälpmedel inom samhällsbyggnadssektorn ökar.

Fakta

ID: S-2021-6
Beviljat i: Strategiska projekt 2021
Projektledare: Staffan Bolminger, Friends Of Gothenburg Innovation AB