Med ekosystemtjänster menas olika fördelar som naturlig miljö och fungerande ekosystem ger människor. Fördelarna sträcker sig från det enkla – växter renar luften, renar vatten, binder jorden – till det mer komplexa – där effekterna av den naturliga miljön är kopplad till personligt och gemensamt välbefinnande och mental hälsa.

Projektet syftar till att starta ett större projekt med ett holistiskt och skalbart digitalt verktyg för att införliva kunskaper om ekosystemtjänster i arbetsflöden för stadsplanerare (offentliga och privata), arkitekter och utvecklingsföretag. Prototypen, som skapas i detta projekt, är ämnad att vara ett användarvänligt sätt att interagera, lära sig och integrera ekosystemtjänster i sitt arbete.

Det aktuella projektet avser att bygga vidare på och utöka det arbete som redan görs med ekosystemtjänster, specifikt av Boverket, bland annat genom att få en bredare förståelse för olika intessenters behov av kunskap om och användning av ekosystemtjänster i sitt arbete. Detta kommer att öka. användningsmöjligheterna för behovsägarna av applikationer, som ESTER 2.0 av Boverket och andra publika verktyg, genom att göra dem mer användarvänliga och lättbegripliga.

Projektet mål

Projektgrupp

Himanshu Rohilla, projektledare, system architect

Helena Borgstrand, researcher

Mia Hulterstam, UX/UI designer

Jonas Svennberg, Strategic designer

Projektet kommer bestå av användarstudier som leder till kartläggning av användarnas behov och en förståelse för hur ett verktyg som ESTER 2.0 kan uppnå sin fulla potential som kunkapsbärare och hjälpmedel för att synliggöra och ekosystemtjänster. Genom en användarcentrerad designprocess skapas utifrån dessa fynd en prototyp där fokus ligger på användbarhet och tillgänglighet.

Arbetet i projekt ska ge en grund för fortsatt utveckling av ett användarvänligt onlineverktyg. I nästa del av projektet arbetar vi i samråd med Boverket och övriga behovsägare.

Projektets resultat och effekter

Nyttan av att inkorporera ekosystemtjänster i projektering av samhälls- och stadsbyggnadsprojekt är uppenbar. Ett klimat i förändring gör våra samhällen mer sårbara och därför blir ekosystemtjänster ännu viktigare både av ekonomiska, etiska och hälsomässiga skäl. Kunskap om detta område växer, men för att det ska bli en självklar del av samhällsbyggandet behöver verktygen utvecklas och bli mer användarvänliga.

Om verktygen blir mer lättillgängliga kommer marknaden föranvändningen också att öka i takt med att kunskapen ökar inom detta område. Aktörer som kan använda verktyget är bland annat landskapsarkitekter, stadsplanerare, företag inom bygg och anläggning.

Fakta

ID: i4-5
Beviljat i: Innovationsidén 4
Projektledare: Himanshu Rohilla, Zenit Design Group AB