Projektet fokuserar på att bidra till ett kunskapslyft för attmöjliggöra en snabbare utveckling mot en mer hållbar och energieffektiv fastighetsförvaltning. Genomförandet av projektet kommer att utgå ifrån fastighetsägares behov och nuläge kring digitalisering av fastighetsförvaltning inriktat på befintlig byggd miljö. Området är brett och avgränsningar kommer att göras under projekttid utifrån lärdomar i det inledande arbetspaketet och i samråd med styrgrupp och referensgrupp. Projektet kommer att säkerställa fortsatt utbildning och förvaltning av projektleveransen och även om överlämning av projektet sker vid projektslut så kommer frågan om lämplig mottagare att lyftas och hanteras tidigt i projektet. Den tillsatta projektledningsgruppen kommer att leda arbetspaketen och se till att projektet levererar de specificerade målen. Även om projektledningsgruppen ansvarar för kvaliteten av arbetet och efterföljande leveranser så kommer fastighetsägare, specialister och andra branschrepresentanter engagera sig och utföra stora delar av arbetet i de flera av de nedan beskriva arbetspaketen.

Genomförandet av projektet är uppdelat i tre arbetspaket (AP) vilka övergripande beskrivs i punktform:

  1. Omvärldsspaning och nulägesanalys (AP1) – Inledande AP innehållande kartläggning och analyser av initiativ och trender inom digitaliserad fastighetsförvaltning, både nationellt och internationellt.

  2. Identifiering av kunskapsgap samt formulering av åtgärder (AP2) – AP innehållande fördjupade analyser och formera kunskapsgap kopplat till digital fastighetsförvaltning.

  3. Utveckling och genomförande av utbildningspilot (AP3) – Samlade resultatet och analyserna från AP1-2 kommer ligga till grund för framtagande av relevanta informations- och utbildningspaket, samt testning av detta med deltagande fastighetsägare.
Fakta

ID: S-2024-2
Bevilja6t i: Strategiska projekt 2024
Projektledare: Rikard Lindberg, Meta Fastighetsadministration AB