Projektet är en del av Forskningsplattformen

Forskningsplattformen innehåller tre delar: * Mätmetoder och återkommande mätningar av programmets effekter * Akademiska kurser för doktorander och för näringslivet * Strategiska forskningsprojekt inom några utpekade områden Lars Stehn på Luleå Tekniska Universitet är ansvarig för Forskningsplattformen.

Projektet utgörs av två team av seniorforskare och doktorander med syfte att beskriva och utforska risker, möjligheter och förändringskrav gällande:

  • effektivitet/produktivitet
  • nya affärsmodeller och nya ansvarsfördelningar i värdekedjan
  • utveckling av BIM- ,GIS-, och industriella verktyg
  • minskning av miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Projektet startade i december 2016 och har fått finansiering i tre år.

Forskningsteam 1 - Datakvalitet och dataansvar

Forskningsteam 1 består av tre seniorforskare (KTH + LU) vilka är handledare och biträdande handledare till en doktorand (KTH). Målet är att ge rekommendationer för kvalitetsredovisning av data, kvalitetssäkring av digitala processer, riskbedömningar samt kvalitetsansvar. Projektet kommer att utgå ifrån de standarder, metoder och ansvarsförhållanden som idag används för kvalitet inom geodata och BIM-området. Frågeställningen blir hur dessa metoder behöver förändras för att möjliggöra utbyte av kvalitetssäkrade data inom samhällsbyggnadsprocessen.

Vetenskaplig artikel: Visualizing a Possible Future: Map Guidelines for a 3D Detailed Development Plan

Licentiatavhandling: The Integration of 3D Geodata and BIM Data in 3D City Models and 3D Cadastre

Vetenskaplig artikel: Utilizing BIM and GIS for Representation and Visualization of 3D Cadastre

Vetenskaplig artikel: Evaluating the geometric aspects of integrating BIM data into city models

Konferensartikel: Sharing building information from planning to maintenance phases

Forskningsteam 2 - BIM för koordinering av riskmedvetet, miljöriktigt och digitaliserat byggande

Forskningsteam 2 består av två delprojekt och tre seniorforskare (LTH + LTU) vilka är handledare och biträdande handledare till två doktorander (LTH + LTU). Internationell samverkan med Franska CSTB (Information Technology and Services), Nederländska Eindhoven University of Technology Danmarks Tekniska Högskola, Australienska University of Sidney och Engelska Reading University.

Det övergripande syftet för forskningsteam 2 är att med BIM-baserad arbetsmetodik beskriva och utveckla bedömning om risker, potential och förändringskrav av ett obrutet informationsflöde för omställning mot ett riskmedveten, robust och miljöriktigt bostadsbyggande och en digitaliserad integrerad värdekedja.