Kompetensförsörjning har länge pekats ut som en stor utmaning för geodatabranschen i Sverige. Det är svårt att rekrytera personal med relevant erfarenhet, det är svårt att kompetensutveckla befintlig personal och söktrycket till utbildningar är lågt, till och med nollintag på flera utbildningar.

Geodatakompetens är kritisk för Sveriges digitalisering och för att vi ska kunna möta samhällsutmaningar vi står inför, inte minst omställningen
till ett hållbart samhälle. I Lantmäteriets slutrapport för regeringsuppdrag om kompetensförsörjning i geodatabranschen (LM2020/000738) är budskapet tydligt – om inget görs riskerar branschen att utarmas.

En stor anledning till kompetensbristen är att branschen upplevs som anonym. Det hänger i sin tur ihop med att branschen är fragmenterad, geodata är ofta en mindre och utspridd del av verksamheten. Att locka fler till branschen är ett långsiktigt arbete som kräver att branschen pratar med en röst och jobbar tillsammans för att bryta anonymiteten och höja statusen på branschen.

Nyttan av denna satsning kommer hela branschen få dvs 290 kommuner med alla deras bolag, över 300 företag i branschen, de statliga myndigheterna där många är representerade vid Geodatarådet och de regionala myndigheterna. Eftersom geodatakompetens är en avgörande komponent för omställningen till ett smart och hållbart samhälle är samhällsnyttan stor.

Medarbetarna i branschen ska spegla sammansättningen av samhällsmedborgarna i Sverige. Det är viktigt utifrån dessa grundförutsättningar att den personal som utbildas har alla bakgrunder som vi har i det svenska
samhället. För att detta ska kunna ske så måste medvetandegraden hos alla i samhället öka om de utbildningar och arbetsuppgifter som finns inom branschen. Det är just detta som är det stora arbetet i projektet dvs att göra arbetsområdet mer känt så att alla får möjlighet att söka till arbetsområdet. I det kommunikationsmaterial som tas fram under projektet ska mångfald, jämlikhet och jämställdhet beaktas så att vi ger en bild av en bransch för alla.

Projektet syftar till att bygga upp en gemensam digital plattform som samlar information om branschen och vägar in i branschen. Projektet ska också genomföra marknadsföringsaktiviteter för att öka kännedomen om branschen.

Som grund till arbetet görs en kartläggning av behov och ett insiktsarbete. Projektet ska även ta fram en modell för hur arbetet ska bedrivas långsiktigt efter projekttidens slut.

Det långsiktiga syftet är att säkra upp att geodataområdet inte utarmas på kompetens. Fler ska känna till att branschen finns och att det är en framtidsbransch. Målet på lång sikt är att söktrycket på utbildningarna ökar
och att fler med relevant kompetens söker lediga tjänster i branschen. Nyttan av denna satsning är stor både för branschen och hela samhället, eftersom geodatakompetens är en avgörande komponent för omställningen till ett smart och hållbart samhälle.

Fakta

ID: U10-2022-12
Beviljat i: Utlysning 10
Projektledare: Ann-Kristin Belkert, Geoforum Sverige/ULI Service AB