Projektet utgörs av en inledande kort förstudie då området mikrolärande ska kartläggas och åskådliggöras genom ett par exempel och därefter en genomförandefas där ett större arbete görs för att ta fram utbildningspaket via Mikrolärande för 3 tidigare eller pågående projekt inom Smart Built Environment.

Projektet har inletts av en kort förstudie med en kartläggning av metoden mikrolärande och åskådliggörande med några olika exempel. Under genomförandefasen görs ett större arbete med att ta fram utbildningspaket via Mikrolärande för tre pågående projekt inom Smart Built Environment. Dessa projekt är:

Projektet börjar med med DigiGrow under kvartal 1 och sedan fortsätta med de övriga två samarbetsprojekten. Vi kommer löpande lägga ut information om utbildningspaketen som tas fram.

Referensgrupp
  • Viveka Zetterberg, Boverket
  • Anna Karlsson, NCC
  • Patric Karlsson, Fysisk planering, BTH
  • Helena Gibson-Ek, IQ Samhällsbyggnad/Smart Built Environment
  • Roger Nordman, Chalmers studentkårs företag
  • Linn Norén, Osynlig
  • Elin Ward, Pure

Projektet ska bidra till att Smart Built Environments övergripande effektmål uppfylls genom mer lättillgänglig kunskapsspridning. Mer specifikt är syftet att förädla och ta vara på projektresultat genom tillämpning av mikrolärande på projekt inom Smart Built Environment för att bidra till att höja kunskapsnivån inom hela sektorn. Det innebär ett brett bidrag från många till alla genom att testa en utbildningsplattform som de olika projekten kan använda även framåt för att sprida sina resultat.

De tre utbildningspaketen kommer att testas av representanter från respektive målgrupp och projektet har dessutom en kompetent referensgrupp, som kommer att få lämna synpunkter och idéer.

Upphandlad leverantör av lärplattform och pedagogiskt stöd under projektet är företaget TicTac.

En slutrapport tas fram i slutet av projektet. Rapporten redovisar hur man kan arbeta med mikrolärande utifrån de tre konkreta exemplen, som tagits fram. En utvärdering av resultatet kommer att göras och projektet kommer att ta fram förslag till hur en fortsatt framtagning och förvaltning av sådana utbildningspaket bör fungera, inklusive förvaltning av lärplattformen

Projektet startade i november 2020 och avslutas i juni 2022.

Fakta

ID: S-2020-12
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Ann-Christin Kjellson, Blue Science Park