I samband med framtida samhälls- och transportutmaningar behövs stora investeringar för att bygga vägar, broar och tunnlar samt bostäder. Som exempel på detta kan nämnas att Förbifart Stockholm har en budget på 37,7 miljarder och Västlänken i Göteborg har en budget på 20 miljarder. Många moment i projekten skulle kunna automatiseras och det skulle kunna innebära stora besparingar. Samtidigt är bygg- och anläggningsindustrin den sektor som hittills påverkats minst av digitalisering och automatisering. Arbetet har under de senaste 50 åren inte förändrats nämnvärt, samtidigt som kostnaderna för det utförda arbetet har ökat. I vissa fall har kostnaderna ökat så mycket som åtta gånger mer än andra kostnader.

Byggbranschen behöver förändras

Byggbranschen behöver en förändring för att effektiviseras. De rena fel som uppstår, och som med en mer automatiserad och digitaliserad process skulle kunna förhindras, uppgår årligen till kostnader om många miljarder. Det finns idag goda exempel på stora satsningar på automatisering inom gruvindustrin. Vidare finns exempel inom byggindustrin på automatiserat byggande i Lund/Malmö, där man skapat en större satsning på bland annat robotiserat murande. Internationellt finns flera olika exempel av större centrum som bildats med automatisering av byggande som inriktning. Med de stora investeringar som sker inom anläggningsbranschen under de kommande 15 åren är det angeläget att en utveckling och implementering av ett automatiserat byggande kan starta så fort som möjligt. För att uppnå det krävs dels ett ökat nationellt samarbete mellan olika aktörer inom Sverige, och dels att förutsättningar skapas för en testbädd knuten till anläggningsbyggande. I testbädden ska nya idéer och produkter kunna utvecklas och testas.

I projektet genomförs en förstudie för ett ökat automatiserat och robotiserat anläggningsbyggande. Inom projektet ska man skapa ett nationellt samarbete mellan aktörer inom bygg- och anläggningsindustrin, med ett alternerande ledarskap mellan deltagarna.

Fakta

ID: U8-2020-01

Beviljat i: Utlysning 8

Projektledare: Fredrik Johansson, Kungliga Tekniska Högskolan