De enorma investeringarna på 1000 miljarder kronor i den gröna industriomställningen i norra Sverige skapar komplexa utmaningar för kommunal samhällsplanering. Kommunerna måste samarbeta med olika aktörer, både offentliga och privata, nationella och internationella, för att hantera målkonflikter och beakta olika intressen vid beslutsfattande.

Den gröna industrisatsningen i norr, med parallella megaprojekt inom en rad olika industrietableringar, kräver avancerad byggsamordning. Frågor uppstår kring hur olika projekt kan planeras och samordnas för att balansera ekonomiska, sociala, miljö- och klimatmässiga värden.

Digitala tvillingar anses ha potential att hantera dessa utmaningar, men deras integration och användning inom kommunal planering är ännu osäker. Projektet fokuserar på att utforska hur digitala tvillingar kan stödja beslutsfattande och samordning i kommunala processer för den gröna omställningen.

Utmaningarna inkluderar att anpassa organisatoriska strukturer och arbetsprocesser för att utnyttja digitala tvillingars potential fullt ut. Den industriella omställningen innefattar utveckling av exempelvis fossilfri stålproduktion, batteritillverkning och förnybar energi. Kommuner står inför utmaningar med uppgraderingar av infrastruktur och hantering av konflikter i fysisk planering.

Projektet fokuserar på Luleå industripark som ett intressant case, med dess komplexa utmaningar och centrala roll i den gröna omställningen.Syftet är att utforska och bedöma potentialen och begränsningarna av digitala tvillingar för projektstyrning och ledning av storskaliga industriprojekt från ett kommunalt perspektiv.

Forskningen kommer att rikta sig mot att främja dialog och samarbete mellan olika intressenter och balansera olika värden och intressen. Projektet har en långsiktig samhällsnytta genom att stödja offentliga aktörer i den gröna industriomställningen, vilket även kopplas till Smart Built Environments mål om minskade växthusgasutsläpp och effektivisering av processer.

Fakta

ID: U12-2024-01
Beviljat i: Utlysning 12
Projektledare: Johan Larsson, Luleå tekniska universitet