Strävan inom den svenska samhällsbyggnadssektorn går i riktning mot en allt mer digitaliserad byggprocess där den digitala transformationen förväntas resultera i mer hållbara arbetsprocesser och metoder, effektivare informationsflöden och utvecklandet av nya, internationellt konkurrenskraftiga affärsmodeller. Många företag inom byggbranscherna investerar också idag omfattande resurser i digital teknik och utveckling av digital infrastruktur. Men erfarenheter från digitalisering inom andra sektorer har visat att tekniska landvinningar inte lätt låter sig införas eller förändra väletablerade organisatoriska strukturer och roller.

Sociala aspekter på teknikdriven förändring i fokus

Detta projekt tar utgångspunkt i projektorganisationen och hur praktiker i olika roller uppfattar digitaliseringens intåg på byggplats. Platschefen intar en ofta problematiserad nyckelroll; hur ser platschefer själva på hur rollen kan omskapas och vilka behov av stöd, hjälp och förändring kan identifieras bland andra roller i projektorganisationen när byggarbetsplatsen står inför, eller är aktivt inne i, en digitalisering? Eftersträvade liksom befarade (oönskade) konsekvenser av en ökad digitalisering av byggplatsen kartläggs och diskuteras genom intervjuer, fokusgrupper och återföringsseminarier.

Resultaten vänder sig till företag inom byggbranschen som bättre vill kunna förbereda och stödja nyckelroller och utveckla byggplatsorganisationen med utgångspunkt från de förändringar som digitaliseringen innebär. Projektet förväntas med sina resultat att bidra till byggforskningen kring digitalisering med kunskaper om sociala aspekter på teknikdriven förändring och förändringsledning i samhällsbyggnadssektorn med utgångspunkt i interaktionen mellan tekniska möjligheter och sociala realiteter.

Fakta

ID: U7-2019-09

Beviljat i: Utlysning 7

Projektledare: Susanne Engström, Luleå Tekniska Universitet