Sveriges kommuner har genom det kommunala planmonopolet ansvaret att med hänsyn tagen till nationella intressen, planera och lägga fast användningen av marken i Sverige. Det är en exceptionellt värdeskapande process som lägger grunden för närmast all annan verksamhet i samhället.

Under senare år har digitaliseringen bidragit till stora framsteg inom forskningen med direkt relevans för denna praktik och öppnat för mer avancerade analyser av stadsmiljön, kunskapsintensivare arbetsmetoder och mer informativa beslutsunderlag.

I projektet ingår sex kommuner (Eskilstuna, Göteborg, Norrköping, Stockholm, Uppsala och Östersund) och forskargrupper från KTH och Chalmers. Dessa kommuner ligger i framkant i tillämpningen av denna kunskapsutveckling och har under längre tid haft nära samarbete med stadsbyggnadsforskningen på KTH och Chalmers.

Syftet med projektet är att konsolidera och accelerera detta arbete för att även sprida utvecklingen till andra kommuner i Sverige.

Projektet avser att genom samarbete utveckla nya arbetssätt som tar till vara den kunskapsutveckling som digitalise­ringen bidragit till och forma en inom planeringspraktiken robust och erkänd professionell nivå i tillämpningen av denna, att möjliggöra för ett systematiskt och kontinuerligt utbyte och lärande mellan de sex ingående kommunerna för att på det sättet bryta mark även för andra kommuner,att bidra till ett nära samarbete mellan forskning och praktik för att, dels bidra till att den senaste kunskapen tillämpas i praktiken, och dels för att forskningen ska lära av praktikens erfarenheter.

Avsikten är att skapa en robust grund för kommuners arbete med digitala stadsformsmodeller när det gäller analyser, tolkningar och arbetsmetoder. Viktigt är att formulera standarder när det gäller datahantering för dessa modeller, att formalisera metoder för grundläggande basanalyser som stödjer återkommande planprocesser, och att etablera en professionell kvalitetsnorm när det gäller tolkning av analysresultat.

Fakta

ID: U12-2024-06
Beviljat i: Utlysning 12
Projektledare: Ann Legeby, Kungliga Tekniska Högskolan