Många beslut inom samhällsbyggnad sker utan att ha tillräcklig kunskap om historik, nuläge och hur planerad bebyggelse påverkar kommunens utveckling hållbarhetsmässigt. För att utveckla städer och landsbygd hållbart behövs lättillgängliga fakta på lokal nivå, som visualiseras på ett pedagogiskt sätt.
Nationellt och internationellt ökar intresset för digitala tvillingar. Karlskrona kommun har utvecklat en realtidstvilling som ska vidareutvecklas. I det Vinnova-finansierade projektet Södertörnsmodellen utvecklades Södertörnsanalysen för att visualisera statistik på områdesnivå över tid. Med Södertörnsanalysen som inspiration har Huddinge och Karlskrona kommun tagit fram Huddingeanalysen och Karlskronaanalysen.

Projektet gör en genomförandestudie avseende ett framtida verktyg som kombinerar digital realtidstvilling med analys av statistik på områdesnivå över tid. Ett sådant verktyg skulle bli mycket värdefullt bland annat inför upprättande och uppföljning av mål och budget för kommuner, i översikts- och detaljplaner, planering av bostadsförsörjning och kommunikationer, i stadsutvecklingsprojekt, arbete mot segregation och uppföljning av Agenda 2030.

Projektet genomförs av Norrtälje kommun, Karlskrona kommun och Sydväst arkitektur och landskap samt Huddinge kommun (rådgivare). Målgruppen för resultaten är kommuner, regioner, byggbolag, fastighetsbolag, konsulter, arkitekter, civilsamhället, akademin, medborgare och näringsliv.

Effekten på kort sikt är att målgruppen får förståelse för brist och behov idag samt mervärden av digitala tvillingar i kombination med analysverktyg på områdesnivå. Effekten på lång sikt, när en fullskalig modell har utvecklats, är att beslut baseras på faktabaserat och transparent underlag, vilket skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.

Projektet genomförs i tre arbetspaket:

  • AP1: Identifiering av behov och önskemål
  • AP2: Visualisering av användningsområden
  • AP3: Genomförandestudie och nyttoanalys
Fakta

ID: U9-2021-17
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Ann-Kristin Belkert, Norrtälje kommun