Det övergripande syftet med VALLA coach är att skapa förutsättningar för förbättrad produktivitet och säkerhet på byggarbetsplatser, förankrat till vetenskapliga noder.

Slutrapport VALLA Coach del 3

I Steg 3 är målet att validera tidigare utvecklade metoder samt att utbilda VALLA Coacher i metoder och ett coachande förhållningssätt för att åstadkomma beständigt lärande och bestående förbättringar.

Steg 3 har genomförts som en modulbaserad uppdragsutbildning där deltagare från partnerföretagen har bidragit med validering av metoder och samtidigt tränats till VALLA Coacher. Varje företag har därmed erhållit VALLA Coacher med förmåga att ta vidare metoder och verktyg som utvecklats gemensamt.

För utvecklingen av metoder och verktyg i plattformen har teorier om expansivt lärande legat till grund vilket innebär att utvecklingen skett i steg med iterationer av utveckling och test baserat på förutsättningar och behov hos deltagande företag. För implementering och validering av utvecklade metoder har teorier om dubbel-loopat lärande legat till grund vilket innebär att reflektioner om såväl metoden som dess tillämpning blir basen för kunskapshöjningen.

Resultatet av genomförda valideringar visar att samtliga metoder och verktyg bidrar till att skapa värde var och en för sig men även i ett gemensamt sammanhang. Det var även tydligt att flera av utmaningarna med att implementera i företagen var gemensamma vilket tyder på att det inte är företagsunika eller projektunika lösningar som bidra till framgång. Det som däremot var skillnad var sättet från företagen att hantera och möta utmaningarna med stöd till sina deltagare.

Medverkande i projektet

VALLA Coach har letts av Kajsa Simu i nära samarbete med:

  • Lars Stehn, LTU
  • Christine Räisänen, Chalmers
  • Martin Rudberg, LiU
  • Jarkko Erikshammar, LTU
  • Matilda Höök, LTU

Projektet har genomförts i samverkan med Bo Klok, Ikano Bostad, NCC och Veidekke.

Den första slutsatsen med VALLA Coach som helhet är att den iterativa processen med att förstå behovet och förutsättningarna är nödvändigt för att lösa grundorsakerna till ett problem. I det här fallet innebar det att fokuset på att hitta metoder för att mäta styrdes om till att bli metoder som efterfrågar mätningar och uppföljningar.

Den andra slutsatsen är att de metoder och verktyg som satts samman i en plattform ger förutsättningar för att skapa bättre flöden och därmed ökad säkerhet och produktivitet på byggprojekt och därmed även i byggföretagen.

Den tredje slutsatsen är att den iterativa processen som byggt på `praktisk tillämpning – göra själv – reflektera – lära´, med hjälp av feedback och samspelet mellan individer, akademi och företag varit av stor betydelse för att utveckla såväl metoder som arbetssätt med att tillämpa desamma.

Den fjärde slutsatsen är att för att lyckas med en bestående förändring så krävs att det finns ett syfte och ett mål på en övergripande nivå i ett företag. Det räcker inte med att utbilda individer om det inte finns en tydligt uttalad ambition om vad dessa individer ska åstadkomma. Resultatet blir då att kunskapen och förmågan stannar hos individen och inte ger full utväxling hos deltagande företag.

Projektledare är Kajsa Simu, NCC Sverige AB.

Historik, VALLA Coach

I steg 1 och 2 har VALLA Coach utvecklats från en testbädd till en plattform av metoder och verktyg för byggproduktion, grundad på en expansiv inlärningsmetodik och coaching. Plattformen är därigenom baserad på vetenskapliga metoder för produktionseffektivitet, metodutveckling, digital visualisering samt utbildning och coaching. Genom sin expansiva inlärnings- och coachingmetod har VALLA Coach tydliga koppling med projekt inom Smart Built Environments fokusområde "Kunskapslyft". Metoderna i VALLA Coach behöver nu användas och valideras för en bredare implementering och fortsatt utveckling.

Fakta

ID: U6-2018-6

Beviljat i: Utlysning 6 - Utveckling av projektresultat 2018.

Projektledare: Kajsa Simu