Den obrutna informationskedjan för brandskydd, U7-2019-14

Nationell Standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation, S-2019-04

Digital adoption och värdeskapande i fastighetsförvaltning – ett systemperspektiv, U4-2017-02

Nationella Riktlinjer Fas 3, S-2020-05

Digitala spårväxeln: Digitaliserade omläggningsanordningar för framtiden, U7-2019-02

Omvärldsanalys: innovativa upphandlingsformer, S-2020-14

DigiGrow – från insikt till handling. Slutrapport från pilotprojektet, S-2020-01

Webbtjänst för kvalitetsdokumenterade EPD och öppet resursregister, U6-2018-11

Digital Twins in the Built Environment - Pre-study, S-2020-15

Cybersäkerhet för digitala processer inom Samhällsbyggnadssektorn, U7-2019-12

VALLA Coach steg 3: Från ord till handling med fokus på byggproduktion, U6-2018-06

Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom samhällsbyggnadsteknik, U5-2018-04

Aggregering - Desensibilisering - Digitailisering, U4-2017-05

Transformering från insidan: betydelsen av förändringsfickor för ökad digitalisering, U6-2018-08

Visualisering och simulering av klimatdata i en grafisk BIM-modell, U4-2007-06

Smart modelleverans i infrastrukturprojekt (SMIL), U7-2019-04

Omvärldsspaning: Innovationer och nya tillämpningar S-2020-04

Syntes Innovationer och nya tillämpningar S-2020-02

GeoEkoKalkyl för byggbarhet och ekosystemtjänster steg 2, U2-2016-07

Digitala miljöberäkningar - komplement och fördjupning S-2018-02

Testbäddsportalen, S-2016-06 och S-2017-06

Smarta byggnader och etikprövning – Konsekvenser av GDPR för etikprövning av forskning om smarta byggnader, U6-2018-05

Incitament för ökad digital och hållbar innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen, U5-2018-01

Digitalisering av industrialiserat platsgjutet betongbyggande, U1-2016-07

Projekten "Nya affärsmodeller kopplade till obrutet digitalt flöde av miljöinformation", U5-2018-03 & "Från materialtillverkare till fastighetsförvaltare - vilka miljönyckeltal kan ett obrutet digitalt informationsflöde ge i mötet med en fastighets digitala tvilling?", U6-2018-10

Projekten har publicerat en gemensam rapport och sammanfattning

Idéverkstad Innovationslabb, S-2018-03

Nationella Riktlinjer Fas 2 - Vidareutveckling och praktisk implementering av Nationella Riktlinjer BIM, U6-2018-04

Syntesrapport Värdekedjor och affärsmodeller (Syntesrapport gällande programperiod 1, 2016-2018), S-2020-08

Multikriterieanalys för Hållbar Byggprocess, U4-2017-01

Facility information modeling – fokus på energibesparingar i fastighetsförvaltning, U5-2018-08

Testbädd: Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln, U2-2016-08

Rapporter

Presentationer

Syntesrapport Kunskap och kompetens (Syntesrapport gällande programperiod 1, 2016-2018) S-2020-03

Sammanfattande slutrapport Testpiloter S-2016-06

Rapporterna från respektive testpilot finns här.

Digitala affärsmodeller - Revidering av AB 04 och ABT 06 U2-2016-05

Förstudie: Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet S-2019-06

Slutrapport: Test i verkliga byggprojekt S-2018-05

Projektets sammanfattas i en guide www.skarpatester.com.

Slutrapport: BIM i undermarksbyggande, U3-2017-01

Slutrapporter: Leveransspecifikationer för Geodata-BIM

Slutrapport: Nationella riktlinjer. Utveckling av tillämpningsanvisningar för livscykelinformationshantering av byggnader och anläggningar

Slutrapport: Bygg 4.0, U3-2017-05

Syntesrapporter gällande programperiod 1, 2016-2018

Slutrapport: Hinder att överbrygga: Utveckling av den saknade länken till BIM/IFC (U4-2017-04). Objektshubb med
funktionsklassade byggdelar – en saknad pusselbit i BIM

Slutrapport: Livscykelperspektiv, Kommunikation och Kunskapsuppbyggnad

Slutrapport: Arkitektens roll – design form och LCA

Slutrapport: Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn

Slutrapport: SOL:AR – Beställarstöd för solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering

Webbversionen av rapporten saknar bilagor. Om du vill ha rapporten i dess helhet går det bra att skicka ett e-post till info@smartbuilt.se.

Slutrapport: Typning som komplement till klassning

Slutrapport: Juridik för digitalisering av samhällsbyggnadssektorn

Slutrapport: Nationell påverkansplattform för ökat deltagande i europeiska ramprogrammen inom området Smart Built Environment

Analys av livscykelegenskaper i tidiga skeden, U4-2017-07

Hinder och drivkrafter för en digitaliseringsdriven branschutveckling, U2-2016-03

Build-r, implementation i industriell skala och verklig byggmiljö, U3-2017-02

Presentationer från fokusområde Helhetsperspektivets resultatkonferens den 17 januari 2019

S-2018-01 Förstudie IoT-standarder bygg

Rapporten (inklusive den automatgenererade bilagan) bygger på en formell UML-modell, skapad i open source-verktyget Papyrus (ingår i Eclipse-familjen av utvecklingsverktyg, se https://www.eclipse.org). Modellfilerna är tillgängliga på begäran som underlag för eventuellt vidare arbete.

Generiska mätmetoder: Resultatöversikt mätning 1

U2-2016-04 Effektivare informationshantering med i-leveranser

Faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen. Slutrapport april 2018. Policy Impact på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, med stöd av Smart Built Environment

S-2016-03 Smart planering för byggande (Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov) Projektledare Elisabeth Argus

Rapporter från projektet finns samlade här

S-2016-05 Hinder att överbrygga. Projektledare Martin Erlandsson

S-2016-08 Repeterbar rutin för test och verifiering i skarpa byggprojekt. Projektledare Ylva Berner


U1-2016-01 Testbädd steg 1: VALLA Coach. Projektledare Lars Stehn


U1-2016-02 Testbädd steg 1: GeoEkoKalkyl för byggbarhet och ekosystemtjänster - förstudie. Projektledare Christel Carlsson


U1-2016-03 Testbädd steg 1: Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln. Projektledare Väino Tarandi


U1-2016-04 Testbädd steg 1: Rosendal Digital. Projektledare Lydia Karlefors


U1-2016-05 Testbädd steg 1: Standardiserade digitala informationsleveranser. Projektledare Robert af Wetterstedt


U1-2016-06 Testbädd steg 1: Från spill till specialisering - Testbädd för uthålligt byggande i trä. Projektledare Linda Nyström

S-2015-03 Begrepp och klassifikation BSAB 2.0. Projektledare Julie Gunnarsson

S-2015-02 Kartläggning av industriella processer. Projektledare Niclas Andersson