Slutsatserna kring hur långt projekten har kommit inom de tidigare fokusområdena ger input till framtida satsningar inom de nya temaområden som drivs under programperiod 2.

Syntes - Informationsinfrastruktur

I syntesrapporterna sammanställs resultat från två fokusområden (i programperiod 1), dels Standardisering, dels Livscykelperspektiv.

Syntes - Kunskap och kompetens

Rapporten är en syntes av de projekt som genomförts under perioden 2016–2018 inom Smart Built Environments tidigare fokusområden Forskningsplattformen och Kunskapslyftet.

Syntes - Värdekedjor och affärsmodeller

Rapporten ger en syntetiserad nulägesbild över vad de projekt som bedrivits inom de tidigare fokusområden Organisation och juridik respektive Affärsmodeller.

Syntes - Innovationer och nya tillämpningar

Rapporten syntetiserar erfarenheter och resultat från projekten inom de två tidigare fokusområdena Innovationslabb respektive Nya tillämpningar från programperiod 1.