Synteserna lyfter fram slutsatser om hur långt projekten i Smart Built Environment har förflyttat sektorn under den föregående programperioden (2019–2021). Synteserna visar också på riktning för framtida satsningar i programmet.

Syntes 2019–2021

Läs rapporten

Syntesen är genomförd av Jan Byfors, Nina Ryd, Dan Engström och Helena Eriksson.

Den sammanfattande syntesen hanterar alla projekt genomförda under programperioden 2019–2021. Rapporten är baserad på fyra separata delrapporter som har genomförts inom de fyra temaområdena.

Syftet med projektet är att skapa en syntetiserad nulägesbild över vad de projekt som bedrivits inom Smart Built Environments. Genom det kan vi visa på statusen inom området och sprida kunskapen till programmets parter och övriga intressenter. Vi ger då samt ge underlag till vilka nya insatser som behöver drivas under programmets andra programperiod.

Informationsinfrastruktur, 2019–2021

Läs rapporten

Rapporten är skriven av Kajsa Byfors och Jan Byfors.

Erfarenheter, resultat och slutsatser från de genomförda projekten inom temaområdet Informationsinfrastruktur har sammanställts och analyserats med utgångspunkt från programmets effektmål och resulterat i ett antal slutsatser och rekommendationer.

Temaområdet har under programperioden 2019 – 2021 resulterat i ett antal betydande resultat för att uppnå det ”sömnlösa” informationsutbytet. Bland annat har olika leveransspecifikationer har tagits fram, standarder har testats och processer har utvecklats.

Kunskap och kompetens, 2019–2021

Läs rapporten

Rapporten är skriven av Nina Ryd.

Temaområde Kunskap och kompetens har under den andra programperioden 2019– 2021 initierat och levererat en mångfald av bidrag med syfte att lyfta kunskap och kompetens hos företag och offentlig sektor, både på ledningsnivå, och i de operativa verksamheterna. Därtill har även förutsättningar, hinder och möjligheter för ökad kunskapsspridning belysts.

Värdekedjor och affärsmodeller, 2019–2021

Läs rapporten

Rapporten är skriven av Dan Engström och Daniel Páldeák

Samhällsbyggnadssektorn är fragmenterad med många aktörer och processer. Att förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför samverkan mellan många olika aktörer. Denna situation är huvudanledningen till att inte minst temat Värdekedjor och affärsmodeller är både relevant och utmanande.

Temaområdet fokuserar på samhällsbyggandets värdekedjor och på att hitta lösningar på den fragmentering som idag ofta anges som skäl till suboptimeringar och bristande incitament. Det är tydligt från syntesarbetet att detta kommer att kräva disruptiva innovationer.

Syntes Innovationer och nya tillämpningar, 2019–2021

Läs rapporten

Rapporten är skriven av Helena Eriksson.

Inom temaområdet Innovationer och nya tillämpningar stimuleras idéer och initiativ som kan utvecklas till innovationer och nya tillämpningar inom samhällsbyggandet.

Det handlar främst om produkter, tjänster eller processer. Nästan alla av de 38 projekten som utvärderats har möjlighet att bli nya produkter eller tjänster tillgängliga på marknaden, varav resultaten i fem projekt bedöms av projektledaren till denna rapport ha en större möjlighet att vara på marknaden 2024.
Man kan se en trend där flera av projekten drivs av små nytänkande konsultbolag som ser möjligheten i att göra affärer av byggbranschens digitalisering. Från utlysning 8 och framåt ser man tydligt att projektens bidrag till målet minskad klimatpåverkan ökar och är framträdande.

Om syntesrapporterna

Projektnummer: S-2022-1, samt delrapporterna

Huvudprojektledare: Jan Byfors