Byggarbetare på arbetsplats, dubbel exponering

Testbäddsprojektet adresserar tre områden:

Fakta:

Testbäddsvärd: Skanska

Testbäddsansvarig: Lotta Wibeck, ansvarig för Digihub, Skanska

Akademiskt ansvarig: Lars Stehn, professor i byggproduktion och teknik, Luleå tekniska universitet

  1. Byggplatsens digitala infrastruktur
  2. Positionering av material och yrkesroller på byggplatsen
  3. Effektivare byggplatser och integrerad planering

Byggplatsens digitala infrastruktur testas

Testbäddsområdet utvärderar, testar och utvecklar lösningar för hur man kan uppnå uppkoppling i byggproduktionen, som kan anpassas efter byggprocessens olika faser. Den centrala frågeställningen är hur man tekniskt, praktiskt och ekonomiskt kan uppnå en tillräcklig täckning så att digitalt beroende aktiviteter kan ske utan störningar i produktionen.

Film om resultaten

Se en filmad intervju med Lotta Wibeck på Skanska, testbeddsvärd för ”Integrerad och dynamisk planering”.

Skanska har primärt bestyckat en stor byggplats med ett WiFi-nät för strömmande media. Testerna går ut på att hitta robusta lösningar som kan följa med när en huskropp växer fram. Robusta i den meningen att de enkelt kan flyttas, enkelt kan harmonieras med hela byggverksamheten och robusta nog att inte komma till skada. Ambitionen är att säkra 70 procents täckning över hela ytan och inne i byggnaden, även i höjd och djupled, och med störningar av till exempel kraftiga betongväggar och senare arbeta med flyttbara accesspunkter.

All form av uppkoppling testas systematiskt. Det innebär att man undersöker vilka typer av strömmande uppkoppling och sensorer som behövs för olika applikationer på olika ställen på en byggplats. Den förväntade nyttan är att förstå hur den digitala infrastrukturen bör byggas upp för att tillgängliggöra all form av uppkoppling för alla inblandade i produktionen, även för underentreprenörer som då kan anpassas efter olika byggplatsers förutsättningar för att säkerställa tillräcklig uppkoppling där den behövs. Detta ses som ett fundament för att rulla ut digitala hjälpmedel och utnyttja digitaliseringens effekter på byggplatser generellt för hela branschen.

Positionering ger bättre byggplatser med anpassade digitala verktyg

Inom testbäddsprojektets tre fokusområden försöker Skanska hitta lämpliga tekniker, baserat på uppkoppling och lämpliga sensorer, för att med tillräcklig precision kunna spåra var aktiviteter sker i en arbetszon. Syftet är att positionera material, verktyg och yrkesarbetare. Frågeställningar som följs är vilken strömmande kapacitet och IoT-precision som behövs i de olika zonerna på en byggplats. Det kan till exempel gälla i form av en mer och mer förfinad kapacitet av den digitala infrastrukturen för anpassad informationstillgänglighet och positioneringsprecision.

I praktiska tester på olika byggplatser tillsammans med digitala leverantörer och verktygstillverkare, tar Skanska reda på med vilken precision olika typer av maskiner, material och yrkesroller behöver positioneras på. Nyttan med positioneringen är främst att få kontroll på material och utrustning kopplat till enskilda arbetsmoment. Syftet är också få en fungerande bygglogistik, en fungerande produktion och även att kunna ”monitorera” framdrift mot tidplan, uppföljningar mot kontrakt och på sikt ökad produktivitet och automatiserade processer. Skanska testar också hur produktionsnäta tjänster ska utvecklas för att stötta byggplatsens behov och genomför tester för agil tjänsteutveckling för byggplatser.

Nyttan på sikt bedöms vara förmågor (tekniska och kunskapsmässiga) att utveckla digitala tjänster för ökad användarvänlighet på byggplatser som hjälper till att säkra en effektivare byggproduktion som möter och mäter oförutsägbarheten på byggplatsen. Detta ses som pusselbitar i en dynamisk produktionsplanering. Med kontroll på material och personalflödet ser Skanska nyttan med att skapa en integrerad datadriven planering med arbetsnedbrytning från planer och för zonindelning som stöd för till exempel arbetsledare för arbets- och produktionsplanering.