Sulfidjord förekommer längs kustområdet från Mälardalen i söder till Haparanda i norr. Sulfidjordar är besvärliga ur ett geotekniskt perspektiv med hög vattenhalt, och hög ler- och silthalt. Felhanterat bidrar jorden dessutom till försurande mark- och grundvattenförhållanden och i vissa fall försurade vattendrag och sjöar med förhöjda halter av bl.a. aluminium.

I samband med bostadsbyggande och infrastrukturprojekt schaktas hundratusentals ton sulfidjord i Sverige. I avsaknad av differentierad klassning av sulfidjord hanteras vanligen alla bedömda sulfidjordar som potentiellt försurande, vilket leder till deponering och långa transporter. I forskningsprojektet Management of Sulfide Soils, finansierat av bl.a. Trafikverket och SBUF, togs en mer differentierad klassning fram, ett bedömningssystem som visar att upp till 30 % av volymen inte är försurande och behovet att deponera kan bli mindre än ca 50 %. Med denna mer differentierade bedömningen kan sulfidjord sorteras och avsättas för olika ändamål eller deponeras mer kostnadseffektivt och miljömässigt än i nuläget.

För att kunna nyttiggöras effektivt behöver bedömningssystemet bli mer användarvänligt och tillgängligt. Ett mer tillgängligt bedömningssystem och en bred tillämpning av det skulle bidra till en mer industrialiserad process att hantera sulfidjordar som inte är lika beroende av specialiserad expertkunskap. Ett digitalt verktyg har utvecklats på konceptnivå i syfte att tillgängliggöra bedömningssystemet.

Inom ramen för utlysningen Innovationsidén våren 2022 tilldelades projektet Bedömningsverktyg för sulfidjordar – affärs- och prismodeller medel. Syftet med projektet var att identifiera förutsättningarna att ta fram och erbjuda ett ekonomiskt varaktigt verktyg som stöder en differentierad bedömning och hållbar hantering av sulfidjordar. I detta ingick att utreda olika alternativ för affärs- och prismodeller baserat på den affärsekologi, den omvärld, som verktyget verkar i.

Inom ramen för projektet togs bl.a. förslag på förvaltande aktör och finansiering för att erbjuda, utveckla och vägleda fram. Förslagen var:

 1. Verktyget förvaltas av Trafikverket
  Användning av verktyget är gratis och verktyget finansieras av Trafikverket.

 2. Verktyget förvaltas av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF)
  Användning av verktyget är gratis och verktyget finansieras genom sponsring.

 3. Verktyget förvaltas av konsult eller fristående bolag
  Användningen av verktyget kostar per analys och/eller tillgång till tjänst (exempelvis via prenumeration), verktyget finansieras således genom konsultens/bolagets affärsmodell.

 4. Verktyget förvaltas av laboratorium
  Användningen av verktyget kostar per analys och/eller tillgång till tjänst (exempelvis via prenumeration), verktyget finansieras således genom laboratoriums affärsmodell.

Projektet går vidare med alternativ 3 då detta anses vara det mest fördelaktiga alternativet då det kommer till verktygets fortlevnad och utveckling. För att kunna göra en plan för hur verktyget ska sättas på marknaden behöver affärsmodellen fördjupas. Särskilt viktigt blir utformning av specifikation för en teknisk plattform (inklusive betalningslösning och verktygets användargränssnitt) som
förutom att möjliggöra att verktyget erbjuds användare också främjar dess löpande utveckling.

För denna löpande utveckling bör tekniska lösningar som möjliggör att den data som matas in i verktyget fångas och stärker det underlag som verktygets bedömningar baseras på. Centralt för det föreslagna projektet är också vägledning i form av utbildningsinsatser med användare av verktyget som målgrupp.

Syftet med projektet är att fördjupa affärsmodellen för förslag 3. Detta omfattar beskrivning av värdeerbjudandet (inklusive kundsegment och -relationer), hur värde levereras (nyckelpartners, -aktiviteter och -resurser och kanaler) samt hur värde fångas (intäktsströmmar och kostnadsstruktur). I detta ingår utformning av teknisk specifikation vad gäller användargränssnitt samt vägledning (utbildningsinsatser) kopplade till verktyget.

Målet är att upprätta en affärsplan för hur ett ekonomiskt varaktigt verktyg som stöder en differentierad bedömning och hållbar hantering av sulfidjordar ska sättas på marknaden av en konsult/fristående bolag.

Förutom att erbjuda verktyget ingår att utveckla det och vägleda dess användare.

Fakta

ID: i4-14
Beviljat i: Innovationsidén 4
Projektledare: Sandra Frosth, Ecoloop AB